Geen categorieën toegewezen

Veiligheid

Voor kinderen die opgroeien in een onveilige thuis zijn afspraken gemaakt met Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook hier speelt de Jeugdprofessional een belangrijke rol in het op- en afschalen van zorg. 

Strategie Veiligheid

Sinds de decentralisatie heeft veiligheid onze bijzondere aandacht, omdat het hier gaat om de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeenten. Uit eerdere onderzoeken bleek dat de door diverse oorzaken gezinnen regelmatig lang moeten wachten op zorg, dat de afstemming tussen de partners in de veiligheidsketen beter kan en dat de cliënt meer positie zou moeten hebben in het hulpverleningstraject. 


Sinds de decentralisatie heeft veiligheid onze bijzondere aandacht, omdat het hier gaat om de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeenten. Uit eerdere onderzoeken bleek dat: door diverse oorzaken gezinnen regelmatig lang moeten wachten op zorg, de afstemming tussen de partners in de veiligheidsketen beter kan en de cliënt meer positie zou moeten hebben in het hulpverleningstraject. 

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 konden gemeenten aanspraak maken op extra middelen om innovaties in het zorglandschap mogelijk te maken. Om bovenstaande knelpunten te verminderen heeft de regio West-Brabant West besloten om het volledige bedrag van deze zogenaamde transformatiemidddelen in te zetten voor het verbeteren van de veiligheidsketen. 

Om de middelen effectief in te zetten een Strategie Veiligheid opgesteld, die de volgende vier programmalijnen omvat met bijbehorende na te streven resultaten: 

Herkennen van signalen en preventie

Het krijgen van inzicht op veiligheid start met vroegtijdig signaleren. Dat begint bij onze jeugdprofessionals. Samen met onze ketenpartners en professionals maken we afspraken over herkennen en signaleren van onveilige situaties. Hoe gaan we om met deze signalen, welke actie wordt door wie ondernomen en wat kunnen professionals van elkaar verwachten in werkafspraken.  


Het implementeren van de verbeterde meldcode met afwegingskader en het landelijk actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ dienen hiervoor als input.


Jeugdigen beter beschermen

Doel is dat jeugdigen in een veilig en gezond opgroei- en opvoedklimaat optimaal ontwikkelen. Realisatie hiervan gebeurt onder andere door het bieden van meer continuïteit in de ondersteuning van gezinnen met problemen ten aanzien van de veiligheid in de opvoeding. Deze continuïteit realiseren we door een andere intensievere samenwerking tussen alle betrokken professionals in een nieuw te vormen veiligheidsteam en voldoende expertise binnen de lokale toegangen beschikbaar te hebben op het gebied van veiligheid.


Het doel is dat jeugdigen zich in een veilig en gezond opgroei- en opvoedklimaat optimaal kunnen ontwikkelen. Realisatie hiervan gebeurt onder andere door, het bieden van meer continuïteit in de ondersteuning van gezinnen met problemen ten aanzien van de veiligheid in de opvoeding. Deze continuïteit realiseren we door:  

  • Een andere intensievere samenwerking tussen alle betrokken professionals in een nieuw gevormd veiligheidsteam.
  • Voldoende expertise binnen de lokale toegangen beschikbaar te hebben op het gebied van veiligheid.

Duurzaam herstel; borgen van veiligheid

Om onveilige situaties voor de jeugdige in de toekomst te voorkomen, is het opheffen van de risico’s en ontwikkelingsbedreigingen van essentieel belang. Alleen zo kan worden gewerkt aan een duurzaam herstel.  


Een belangrijk onderdeel in deze programmalijn is de aanpak van complexe of problematische scheidingsituaties. Om dit te bereiken is resultaatgerichte samenwerking door professionals rondom de jeugdige en het gezin noodzakelijk. De jeugdige en het gezin maken met de professionals en het sociaal netwerk afspraken. In het integrale (gezins)plan komen concrete toetsbare doelen die betrekking hebben op de veiligheid, op het herstel van trauma en het herstel van het dagelijks functioneren. Het veiligheidsteam is verantwoordelijk voor het tot stand komen van dit plan en houden toezicht op het realiseren van de doelen.

Crisis

Waar mogelijk moet een crisis voorkomen worden. Het uitgangspunt is dat een crisis thuis wordt opgelost. Daar waar toch een crisis ontstaat, kan dit ook het moment zijn om een verandering of doorbraak te creëren. Door vanaf de eerste crisisinterventie meteen aandacht te hebben voor datgene wat de crisis veroorzaakt bij de jeugdige en het gezin, dan wel wat de in standhoudende factoren zijn, biedt dit de mogelijkheid om de juiste zorg in te zetten. Tijdens de crisis wordt – indien nodig – gewerkt aan een snelle toeleiding naar reguliere zorg, dan wel aan de motivatie om de in standhoudende factoren op te heffen. Dat vergt intensieve inzet, een systematische benadering en oog voor alle levensgebieden. Tevens valt onder dit programma het project voor een integraal crisis meldpunt.

Randvoorwaarden en opdrachtgeverschap

De lokale toegang is de sleutel tot het verminderen van gebruik van het veiligheidsvangnet. De mogelijkheden hiervan zijn nog niet volledig benut. Voorstel is om via een drietrapsraket programma hiertoe te komen.


Fase 1 is het borgen van voldoende capaciteit en de juiste aansturing van de jeugdprofessionals. Fase 2 brengt het vervolg met zich mee voor optimaliseren van de toegang door voldoende competenties en inrichting daarvan door SPR!NG. Als laatste binnen fase 3 is het integraal samenwerken, afstemmen van procedures en centraal stellen van de zorgvraag van het gezin.


Gelijktijdig met deze doorontwikkeling van de lokale toegang worden afspraken gemaakt met de verschillende partners binnen zorg en veiligheid. Zoals eerder vernoemd; op basis van opdrachtgeverschap door de gemeenten met heldere ‘key performance indicators’.

Cliëntperspectief

In de regio West Brabant West zijn we de transitie begonnen met het opstellen van een visie op de transitie. Deze visie hebben we ontwikkeld met de betrokken partners van het jeugdveld: aanbieders van jeugdhulp, Gecertificeerde Instellingen en professionals uit het onderwijs en voorliggend veld. Naast deze partijen zijn we er als regio trots op dat we in dit proces ook gebruik hebben kunnen maken van het perspectief van ouders en jeugdigen. Zij hebben een belangrijke bijdrage gehad in het opstellen van de visie.  

We spreken bij de uitvoering van de verdere stukken iedere keer over het werken in de driehoek. Hierbij benoemen we het perspectief van ouders/jeugdigen, de zorgpartijen en de gemeente. Ook in de uitvoering van deze strategie zullen we aandacht besteden aan de verschillende perspectieven vanuit de driehoek. De projecten zullen in samenspraak met de betrokken (professionele) partijen worden opgesteld. Bij projecten die zich daarvoor lenen betrekken we cliënten en ouders/jeugdigen.

Programmamanager

We hebben ervoor gekozen om in 2019 en 2020 een programmamanager aan te stellen. De programmamanager is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten en ontwikkelingen die benoemd zijn in de strategie en de voortgang van de resultaten van de vier programmalijnen te bewaken.

Uit de programma’s volgen diverse projecten en bestuursopdrachten voor de vertaling naar de praktijk. Van de programmamanager wordt verwacht om deadlines te stellen en alternatieven voor te stellen wanneer partijen niet tot elkaar kunnen komen. Tevens wordt van de programmamanager verwacht dat na vertrek van de programmamanager volledige uitvoering kan worden aan de projecten.  


Iets van beeld bij deze tekst