Geen categorieën toegewezen

Samenwerking WBW

Regio WBW

De negen gemeenten in West-Brabant West werken nauw samen in het stelsel Zorg voor jeugd. Er is in WBW geen centrumgemeente aangesteld, geen convenant tussen de negen gemeenten noch een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

De negen gemeenten ontwikkelen gezamenlijk het nieuwe stelsel zorg voor jeugd, wat vraagt om frequent overleg. De regio kent al sinds de decentralisatie van jeugdzorg een uitgebreide overlegstructuur voor jeugdzorg. Deze ziet er als volgt uit:

Naam overleg Deelnemers Frequentie
Portefeuillehoudersoverleg Wethouders jeugdzorg Maandelijks
Regiegroep Managers sociaal domein Tweewekelijks
Transformatieteam WBW (TTWW) Beleidsmedewerkers jeugd Wekelijks
Uitvoeringsoverleg Coördinatoren gemeentelijke toegang jeugd Tweewekelijks
Bedrijfsvoeringsoverleg Back office medewerkers Tweewekelijks
Werkgroep Financiën Adviseurs financiën Vierwekelijks
Werkgroep Rechtmatigheid Controllers Afhankelijk van de PC cyclus

In principe wordt in elk overleg uit elk van de negen gemeenten één ambtenaar afgevaardigd. Een collega van het Zorg Informatie & Inkoop Team sluit aan bij alle overleggen.

Daarnaast zijn er diverse werkgroepen en ad hoc overleggen over diverse thema's, onder meer:

Bijlagen

Overleg