Geen categorieën toegewezen

Projecten, innovatie & artikelen

Datagedreven werken met de Kwalieitsmonitor

In de Regiovisie is datagedreven werken genoemd als een van de belangrijke uitgangspunten in ons stelsel.  Om datagedreven te kunnen werken, leveren zorgaanbieders en lokale toegangen zowel kwantitatieve als kwalitatieve data aan. Zij doen hier hard hun best voor. Zo ook zorgaanbieder 4MB. Bij 4MB is datagedreven werken een vanzelfsprekendheid. Als je als zorgaanbieder je cliënt de beste zorg wilt bieden, kan dat niet zonder data. Daarom vindt 4MB de Kwaliteitsmonitor belangrijk en zijn de metingen volledig geïntegreerd in hun zorgverleningsproces.

In het onderstaande interview licht Erwin Bijlsma dit toe.

Artikel-Kwaliteitsmonitor.pdf


Transformatie JeugdzorgPlus Almata en regio West-Brabant West

Sinds 2020 geven gemeenten in drie regio’s in samenwerking met JeugdzorgPlus aanbieder Almata een extra impuls aan de transformatie: van gesloten jeugdhulp naar zo thuis mogelijk. De directeur van Almata is Jan van Wirdum. Hij legt uit: “Wij geloven dat jongeren er baat bij hebben om zo thuis mogelijk op te groeien. Bij de jongeren met wie wij te maken hebben, gaat dat niet vanzelf. Soms is uithuisplaatsing écht nodig. Een verblijf in een instelling is het uiterste middel om begeleiding Afbouw JeugdzorgPlus in volle gang mogelijk te maken. Het wordt ingezet om de jongere te helpen, niet als straf. Graag willen we JeugdzorgPlus regionaal blijven doorontwikkelen naar kleinschaligheid met kleine groepen jongeren, met de gemeenten als regisseur.” Benieuwd hoe de samenwerking loopt en welke resultaten tot nu zijn bereikt? Lees dan het interview met Jan van Wirdum, Violette Oldenburg en Patricia Vollebregt.

Interview JeugdzorgPlus.pdf


De colleges van de negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant West zijn akkoord gegaan met het voorstel om de samenwerking op het gebied van JeugdzorgPlus samen met twee andere jeugdhulpregio’s en jeugdhulpspecialist  Almata ook de komende twee jaar voort te zetten. Dit besluit is dinsdag 8 maart a.s. toegelicht aan de regionale pers door één van de betrokken wethouders. Hieronder vind u het persbericht.

Persbericht - Transformatie JeugdzorgPlus.pdf


West-Brabant West proeftuin toekomstscenario jeugd en gezinsbescherming

Onze regio werkt al een aantal jaren aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan jeugdigen die in een onveilige situatie zitten. Hiervoor hebben wij een intensieve samenwerking met onze veiligheidspartners. Door samen te werken in de veiligheidsteams met de jeugdprofessionals CVC, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen verbeteren we de zorg aan deze jeugdigen in onveilige situaties. In de afgelopen jaren hebben we goede ervaring opgedaan met de veiligheidsteams als samenwerkingsmiddel. Het blijkt dat door samen te oordelen over de onveiligheid en te bepalen welke inzet passend is, we kinderen efficiënter kunnen  ondersteunen.

Er zijn landelijk forse zorgen over de wijze waarop de jeugdbescherming in Nederland is georganiseerd. Veel wachtlijsten, dubbel werk en onvoldoende mogelijkheden om het gezin adequaat te ondersteunen zijn typerend voor dit moment. Om dit te verbeteren, is er een landelijk programma opgesteld om het toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming vorm te geven. In het toekomstscenario moeten de bestaande organisaties, betrokken bij de ondersteuning bij onveiligheid, op een andere manier en efficiënter gaan samenwerken. Met als doel de jeugdigen en gezinnen in een onveilige situatie beter te kunnen beschermen.

De start van dit programma  toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming kenmerkt zich door onder andere zes proeftuinen aan te stellen. In deze proeftuinen wordt bekeken wat goed werkt om betere jeugd en gezinsbescherming te krijgen. Samen met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zeeland en Food Valley is West-Brabant West uitgekozen tot proeftuin. Onze methode voor de veiligheidsteams mogen wij met steun vanuit het programma komend jaar beproeven en verder ontwikkelen om die jeugd en gezinsbescherming te verbeteren.

Hiermee gaan wij komend jaar enthousiast aan de slag, waarbij we oog hebben voor efficiënte werkprocessen. Maar wij focussen ons ook op werkplezier van de professionals, waarbij wij de resultaten voor de jeugdigen voorop houden. We werken tenslotte samen om onze jeugdigen een veiligere en betere toekomst te geven!

Meer weten over de Veiligheidsteams? Myrthe Megens Projectleider Veiligheidsteams vertelt je er meer over in dit filmpje:

Bekijk de folder: Bestand:Folder-Veiligheidsteam-081220-7.pdf

Bekijk hier de Veiligheidskaart

Veiligheidskaart 2.0 DEF oktober 2020.pdf


Keuzevrijheid; ervaringen van een moeder een dochter

'Keuzevrijheid’ en ‘Zorg Dichtbij” zijn belangrijke kenmerken van het jeugdhulpstelsel in West-Brabant West. Een stevig stelsel dat al sinds het begin van de decentralisatie in 2015 zijn vruchten afwerpt. Waarom? Jeugdprofessionals luisteren naar wat er speelt en nodig is in de samenleving en kijken naar hoe gezinnen het beste kunnen worden versterkt. Zodat ze daarna zelf hun leven weer kunnen oppakken. De negen gemeenten in de regio hebben hierover afspraken gemaakt met gecontracteerde aanbieders. Hoe de samenwerking tussen betrokken organisaties in de praktijk uitpakt. Een moeder en dochter vertellen over hun weg terug naar een veilig leven in vrijheid, nadat de vader in dit gezin de moeder ernstig had mishandeld en werd opgepakt. Daar was al een heftige periode aan vooraf gegaan. Dankzij signalen op school en intensief hulptraject zijn Jacintha en Farah er heel sterk uitgekomen en durven zij hun verhaal te delen.

Bestand:artikel Bode van zelfmoordpoging naar leven in vrijheid.pdf

Koppeling Voorliggend veld

Lees hier het artikel over de succesformule in de gemeente Moerdijk. Hoe zij nauw samenwerken met diverse partners om jeugdigen zo snel mogelijk van de juiste hulp te voorzien. Bestand:Artikel-Moerdijkse-succesformule.pdf

Verwey-Jonker Instituut:

Het rapport is te lezen op de pagina Verwey-Jonker Instituut.


Regiovisie

Net als in andere jeugdhulpregio's ontwikkeld West- Brabant West een Regiovisie voor het doorontwikkelen van jeugdhulp in West-Brabant West vanaf 2022. Sinds november 2020 hebben betrokkenen bij de jeugdhulp een bijdrage geleverd aan het vormen van de Regiovisie. Met ondermeer ouders, jongeren, raadsleden, ketenpartners en professionals is gesproken en nagedacht over het verbeteren van jeugdhulp. Op basis van inzichten zijn noodzakelijke doorontwikkelingen geformuleerd en is de Regiovisie in concept opgemaakt. Het document word, na een intensief en boeiend proces, klaargemaakt voor besluitvorming in het najaar van 2021, zoals het in de (VNG-resolutie) Norm voor Opdrachtgeverschap bedoeld werd. Sterke en constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Lokaal, regionaal en bovenregionaal waar nodig. Een intensief en constructief traject met - in afwachting van besluitvorming - een stevige basis voor het jeugdbeleid voor de komende jaren. Met alleen de Regiovisie zijn we er nog niet. Het is een paraplu, een fundament. De uitvoering, uitwerking en ontwikkeling is stap 2. Daar werken we met alle partners hard aan door. Ook de komende jaren. Weten hoe West-Brabant West het traject heeft doorlopen? Lees het het interview met de projectleider Bestand:Totstandkoming-Regiovisie.pdf of kijk op de pagina Regiovisie.


Samen Scheiden

We zien steeds meer jongeren met (psychische) problemen die samenhangen met de (echt)scheiding van hun ouders. Met name vechtscheidingen zorgen voor veel zichtbaar en onzichtbaar leed. Om dit te voorkomen, bieden de gemeenten Steenbergen, Zundert en Etten-Leur ouders die besloten hebben te gaan scheiden, gratis begeleiding en ondersteuning in een vroeg stadium. Medewerkers van het team "Samen Scheiden" begeleiden het gezin om de scheiding zo positief mogelijk te laten verlopen.

Lees hier het artikel in BN De Stem van augustus 2021

Bekijk hier de uitleg in het filmpje van Antoinette Harteveld, coördinator Centrum Jeugd en Gezin Steenbergen.

Lees hier over de start van Samen Scheiden in BN de Stem juli 2020

Aanpak

Ouders vertellen vaak op school of bij de huisarts dat ze gaan scheiden. In die fase praten ze nog met elkaar. Leerkrachten en huisartsen maken ouders er dan op attent dat ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen bij de gemeente. Als ouders het willen, geven huisartsen en scholen de contactgegevens door aan het team Samen Scheiden dat dan zo snel mogelijk contact opneemt. Maar u kunt ook zelf contact zoeken met het team Samen Scheiden. De ondersteuning is uiteraard maatwerk en kan bestaan uit advies, gesprekken met de kinderen of groepstrainingen, hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan, etc.

Vechtscheiding voorkomen

In veel gevallen gaan echtparen rustig en in goed overleg uit elkaar. Maar één op de vijf scheidingen eindigt in een vechtscheiding. Uit onderzoek weten we dat kinderen bij een "normale" scheiding al belast worden en het bij een (vaak langdurige) vechtscheiding zwaar te verduren krijgen. Soms trekt een kind zelf aan de bel op school of neemt één van de ouders contact op met het CJG. Uit ervaring weten we dat het dan vaak al te laat is om op een "rustige" manier uit elkaar te gaan. Om dit te voorkomen, willen we vroegtijdig in contact komen met ouders die hebben besloten uit elkaar te gaan. Zo voorkomen we een boel psychische schade bij kinderen, nu en in de toekomst.

Piek na de vakantie

In de periode vlak na de kerstvakantie en door de corona is er een piek in het aantal echtscheidingen. Een vakantie hoort fijn te zijn. Maar juist daardoor en door het intensieve samenzijn ook in deze coronatijd, worden problemen in een relatie vaak uitvergroot. Waardoor vervolgens besloten wordt te scheiden. Deze piek is er ook in september na de zomervakantie.

Meer weten?

Samenwerking tussen ouders is bij een scheiding zeer belangrijk. Wanneer ouders aan de kinderen gaan vertellen dat ze gaan scheiden is het belangrijk dat ze dit samen doen. Dat ze kort en duidelijk zijn en elkaar niets verwijten. Dat de kinderen het gevoel hebben dat ze van beide ouders evenveel mogen houden en dat de kinderen weten dat het niet aan hen ligt. De teams van Samen Scheiden helpen met bewustwording van:

  • Wat betekent een scheiding voor kinderen?
  • Hoe en wanneer kun je het de kinderen het beste vertellen?
  • Wat helpt het gezin bij een scheiding en wat zijn de valkuilen?
  • Wat moet er praktisch gebeuren bij een (echt)scheiding?
  • Wat zegt de wet?
  • Wat is een ouderschapsplan en waarom is het verplicht?

Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden voor gratis begeleiding vanuit het Team Samen Scheiden. In Zundert kan dit via de vraagwijzer (076-5995600), in Etten-Leur kan aanmelden via de telefoondienst van het CJG (076-5040159). In zowel Etten-Leur als Zundert kan dat ook via het mailadres samenscheidenelzu@etten-leur.nl. Voor de gemeente Steenbergen kan dit via de vraagwijzer (0167-541131) of via intake@gemeente-steenbergen.nl.Gemeenten die interesse hebben in de aanpak Samen Scheiden kunnen ook via deze weg contact opnemen.

Publicatie ervaringen Kwaliteitsmonitor

Meer weten over hoe de Kwaliteitsmonitor werkt in West-Brabant West? In samenwerking met onderzoeker Noortje Pannebakker van TNO is ‘Zorg voor jeugd verbeteren met de Kwaliteitsmonitor’ gepubliceerd. De Kwaliteitsmonitor is het dashboard voor het bijhouden van kwalitatieve gegevens over jeugdhulp. West-Brabant West werkt hieraan sinds 2018 om inzicht te krijgen in hoeveel jeugdigen welke hulp krijgen, wat het kost en wat het oplevert. De publicatie biedt interessante interviews vanuit het perspectief van gezin, gemeente en aanbieder. TNO geeft aan dat de Kwaliteitsmonitor nu voldoende data om betrouwbaar te kunnen gebruiken. Volgens Pannebakker, gespecialiseerd in leerstructuren in het sociaal domein, brengt samen structureel leren van resultaten de zorg verder. Door het verbeteren van zorg zit je vaker en sneller goed bij het inzetten van jeugdhulp. Dat leidt tot duurzame verbetering voor ouders en kinderen. De hoop is dat zorg daarmee uiteindelijk ook goedkoper wordt. Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, gemeentelijke toegangen en het PIT-consortium (Praktikon, Initi8 en TNO) hebben gezamenlijk de Kwaliteitsmonitor ontwikkeld.

Download hier de publicatie Zorg voor jeugd verbeteren met de Kwaliteitsmonitor of lees meer op de pagina kwaliteitsmonitor

Lancering Digiplatform 8 juni 2021

Op 8 juni vond de kick-off lancering van ons Digiplatform plaats. De eerste online groepsbehandelingen via het Digiplatform hebben inmiddels plaatsgevonden, waaronder trainingen voor kinderen met dyslexie. Deze online (groeps)trainingen vormen een welkome aanvulling op een

behandeltraject, een overbrugging of een geheel behandeltraject voor ouders of kinderen en jongeren. Kinderen zijn snel(ler) aan de beurt dankzij deze digitale vorm van behandelen.  

Bijna 70 deelnemers waren aanwezig bij de interactieve online lancering met interessante sprekers.  

50 behandelaren van kleine en middelgrote jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals van de lokale toegang in West-Brabant West volgden sinds september 2020 de training van het Digiplatform. De negen gemeenten investeerden gezamenlijk in Live Online Leren (LOL), een volwaardige leeromgeving van Study2Go. De eerste online groepsbehandelingen via het Digiplatform hebben inmiddels plaatsgevonden. Deze online (groeps)trainingen vormen een welkome aanvulling op een behandeltraject, een overbrugging of een geheel behandeltraject voor ouders of kinderen en jongeren. Een van de voordelen van deze nieuwe vorm van hulpverlening is dat kinderen minder lang op hulp hoeven te wachten. Hierdoor kan het verergeren van problemen worden voorkomen.

Francoise Wiedenhoff, directeur van Study2Go verwacht veel van de Digipoli in West-Brabant West. “We zijn vorig jaar gestart met het trainen van de behandelaren zodat zij in staat zijn online behandelingen vorm te geven en uit te voeren passend bij de specifieke doelgroep. Het Digiplatform gaat verder dan enkel beeldbellen, samen verzorgen we een complete online behandeling waarbij interactie en groepsdynamiek centraal staan. Inmiddels zijn de eerste behandelaren gestart met het behandelen van kinderen en jongeren. Het Digiplatform vormt een goede aanvulling of vervanging op behandelingen die face to face in de behandelruimte plaatsvinden. Online valt zeker tijdens en ook na de coronaperiode niet meer weg te denken als behandelvorm.”

Bekijk dit introductiefilmpje van het Digiplatform

Bekijk dit filmpje met een impressie van de lancering

Bekijk dit filmpje met een terugblik van wethouder Lars van der Beek

Bekijk dit aankondigingsfilmpje van wethouder Lars van der Beek

Lees meer in de West-Brabant West nieuwsbrief van mei 2021

Verslag webinar 23 november 2020

Tijdens het eerste regionale interactieve webinar van jeugdhulpregio West-Brabant West op 23 november 2020 met gecontracteerde aanbieders kwamen interessante onderwerpen aan bod. Jeugdhulpaanbieders spraken tijdens deelsessies over landelijke thema’s en de impact ervan op het jeugdhulpstelsel. Ook is gereflecteerd op een aantal pijlers van het jeugdhulpstelsel dat in samenspraak met aanbieders, gemeenten en gezinnen is ontwikkeld. Wat gaat er goed, wat kan er beter? De opbrengst van het webinar vormt de basis voor vervolgsessies in het voorjaar. Dan gaan jeugdhulpaanbieders met gemeenten in kleine groepen dieper in op onderwerpen. Ook wordt dan input opgehaald voor de nieuwe inkoopstrategie 2022 e.v. en de regiovisie van West-Brabant West.

Bestand:verslag-webinar wbw.pdf

Folder Veiligheidsteams beschikbaar

In december 2020 is de folder voor gezinnen verschenen die (jeugd)professionals kunnen gebruiken als communicatiemiddel tijdens gesprekken wanneer er sprake is van een onveilige situatie. Met deze folder kunnen ouders zien wat er gebeurt wanneer hun situatie in het Veiligheidsteam wordt besproken. Professionals van samenwerkende organisaties in het Veiligheidsteam gaan aan de slag met gezinnen om de situatie weer veilig te krijgen.

Bestand:folder-veiligheidsteam.def.pdf

Reactie regio West-Brabant West inzake internet consulatie wetsvoorstel 'verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen".

Hier kunt u kennisnemen van de reactie van de regio West-Brabant West op de internetconsultatie mede ondertekend door aanbieders in onze regio.

Bestand:west-brabant-west-jeugdwet-internetconsultatie.pdf

West-Brabant West bedankt jeugdhulpaanbieders voor inzet jeugdhulpstelsel

Op 18 mei is namens de wethouders van onze regio een bedankmail gestuurd naar alle jeugdhulppartners in de regio. Sinds 2012 bouwden ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en gemeenten aan een nieuw stelsel in de zorg dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Onze jeugdhulpaanbieders hebben daaraan in belangrijke mate aan bijgedragen.

Bestand:resultaten 5 jaar jeugdhulp regio west-brabant west.pdf

Online artikel Binnenlands Bestuur 18 mei 2020

18 mei 2020: Binnenlands Bestuur RESULTAATFINANCIERING JEUGD WERPT VRUCHTEN AF

Vijf jaar werken de negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West nu met resultaatgerichte financiering. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van complexe naar reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. De gemiddelde kosten jeugdhulp per inwoner liggen daarnaast aanmerkelijk lager dan in de rest van het land.

Resultaatafspraken

De jeugdhulpregio West-Brabant formuleerde in aanloop naar de decentralisatie jeugdzorg een aantal belangrijke uitgangspunten. De negen betrokken gemeenten wilden een jeugdhulpstelsel inrichten waar niet over ‘productie’ wordt gesproken, maar waar het resultaat voor ouders en jongeren centraal zou worden gesteld. Het stelsel moest daarnaast samen met het hele zorglandschap worden vormgegeven en met kinderen en hun ouders. Aanbieders wilden zelf naar een ander financieringssysteem toe. ‘Als je dat combineert met de wens van gemeenten om het resultaat centraal te stellen, kom je al snel uit op resultaatafspraken’, aldus Ruut van Andel, Informatiemakelaar Zorg Informatie en Inkoop Team West-Brabant West https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/resultaatfinanciering-jeugd-werpt-vruchten-af.13219945.lynkx.

Overleg