Geen categorieën toegewezen

Nieuws

Hier vind je al het nieuws uit onze regio. Neem ook eens een kijkje bij onze nieuwsbrieven.

Nieuwsflits Regiovisie

Net als in andere jeugdhulpregio’s ontwikkelt West-Brabant West een Regiovisie voor het doorontwikkelen van jeugdhulp in West-Brabant West vanaf 2022. Sinds november 2020 hebben betrokkenen bij de jeugdhulp een bijdrage geleverd aan het vormen van de Regiovisie. Met ondermeer ouders, jongeren, raadsleden, ketenpartners en professionals is gesproken en nagedacht over het verbeteren van jeugdhulp. Op basis van die inzichten zijn noodzakelijke doorontwikkelingen geformuleerd en is de Regiovisie in concept opgemaakt. Het document wordt, na een intensief en boeiend proces, klaargemaakt voor besluitvorming in het najaar van 2021, zoals het in de (VNG-resolutie) Norm voor Opdrachtgeverschap bedoeld werd. Sterke en constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Lokaal, regionaal en bovenregionaal waar nodig. Een intensief en constructief traject met -in afwachting van besluitvorming- een stevige basis voor het jeugdbeleid voor de komende jaren. Met alleen de Regiovisie zijn we er nog niet. Het is een paraplu, een fundament. De uitvoering, uitwerking en ontwikkeling is stap 2. Daar werken we met alle partners hard aan door. Ook de komende jaren. Weten hoe West-Brabant West het traject heeft doorlopen? Lees het interview met projectleider Thomas Dijksman.

Bestand:Totstandkoming-Regiovisie-220921.pdf

Lancering Digiplatform dinsdag 08 juni 2021.

De negen gemeenten in West-Brabant West investeerden gezamenlijk in Live Online Leren (LOL), een volwaardige leeromgeving van Study2Go. Ruim 50 behandelaren van kleine en middelgrote jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals van de lokale toegang bij gemeenten volgden sinds september 2020 de training van Digiplatform. De eerste online groepsbehandelingen via het Digiplatform hebben inmiddels plaatsgevonden. Deze online (groeps)trainingen vormen een welkome aanvulling op een behandeltraject, een overbrugging of een geheel behandeltraject voor ouders of kinderen en jongeren. Een van de voordelen van deze nieuwe vorm van hulpverlening is dat kinderen minder lang op hulp hoeven te wachten. Hierdoor kan het verergeren van problemen worden voorkomen. Op dinsdag 8 juni vindt de officiële online lancering plaats.


Verslag webinar 23 november 2020

Tijdens het eerste regionale interactieve webinar van jeugdhulpregio West-Brabant West op 23 november 2020 met gecontracteerde aanbieders kwamen interessante onderwerpen aan bod. Jeugdhulpaanbieders spraken tijdens deelsessies over landelijke thema’s en de impact ervan op het jeugdhulpstelsel. Ook is gereflecteerd op een aantal pijlers van het jeugdhulpstelsel dat in samenspraak met aanbieders, gemeenten en gezinnen is ontwikkeld. Wat gaat er goed, wat kan er beter? De opbrengst van het webinar vormt de basis voor vervolgsessies in het voorjaar. Dan gaan jeugdhulpaanbieders met gemeenten in kleine groepen dieper in op onderwerpen. Ook wordt dan input opgehaald voor de nieuwe inkoopstrategie 2022 e.v. en de regiovisie van West-Brabant West.

Bestand:verslag-webinar wbw.pdf


Folder Veiligheidsteams beschikbaar

In december 2020 is de folder voor gezinnen verschenen die (jeugd)professionals kunnen gebruiken als communicatiemiddel tijdens gesprekken wanneer er sprake is van een onveilige situatie. Met deze folder kunnen ouders zien wat er gebeurt wanneer hun situatie in het Veiligheidsteam wordt besproken. Professionals van samenwerkende organisaties in het Veiligheidsteam gaan aan de slag met gezinnen om de situatie weer veilig te krijgen.

Bestand:folder-veiligheidsteam.def.pdf


Reactie regio West-Brabant West inzake internet consulatie wetsvoorstel 'verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen".

Hier kunt u kennisnemen van de reactie van de regio West-Brabant West op de internetconsultatie mede ondertekend door aanbieders in onze regio.

Bestand:west-brabant-west-jeugdwet-internetconsultatie.pdf

West-Brabant West bedankt jeugdhulpaanbieders voor inzet jeugdhulpstelsel

Op 18 mei is namens de wethouders van onze regio een bedankmail gestuurd naar alle jeugdhulppartners in de regio. Sinds 2012 bouwden ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en gemeenten aan een nieuw stelsel in de zorg dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Onze jeugdhulpaanbieders hebben daaraan in belangrijke mate aan bijgedragen.

Bestand:resultaten 5 jaar jeugdhulp regio west-brabant west.pdf


Online artikel Binnenlands Bestuur 18 mei 2020

18 mei 2020: Binnenlands Bestuur RESULTAATFINANCIERING JEUGD WERPT VRUCHTEN AF

Vijf jaar werken de negen gemeenten in de jeugdhulpregio West-Brabant-West nu met resultaatgerichte financiering. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van complexe naar reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. De gemiddelde kosten jeugdhulp per inwoner liggen daarnaast aanmerkelijk lager dan in de rest van het land.

Resultaatafspraken

De jeugdhulpregio West-Brabant formuleerde in aanloop naar de decentralisatie jeugdzorg een aantal belangrijke uitgangspunten. De negen betrokken gemeenten wilden een jeugdhulpstelsel inrichten waar niet over ‘productie’ wordt gesproken, maar waar het resultaat voor ouders en jongeren centraal zou worden gesteld. Het stelsel moest daarnaast samen met het hele zorglandschap worden vormgegeven en met kinderen en hun ouders. Aanbieders wilden zelf naar een ander financieringssysteem toe. ‘Als je dat combineert met de wens van gemeenten om het resultaat centraal te stellen, kom je al snel uit op resultaatafspraken’, aldus Ruut van Andel, Informatiemakelaar Zorg Informatie en Inkoop Team West-Brabant West https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/resultaatfinanciering-jeugd-werpt-vruchten-af.13219945.lynkx.

Bijlagen

Overleg