Geen categorieën toegewezen

Kwaliteitsmeting

De meting van kwaliteit van zorg en ondersteuning is cruciaal voor het slagen van het stelsel zorg voor jeugd in West-Brabant West. We hanteren vier verschillende vormen van kwaliteitsmeting.

Cliënt beoordeelt de zorg

Per cliënt worden voorafgaand aan de zorg afspraken gemaakt over welke doelen gaan worden behaald door de zorgaanbieder. Met doelen gaat het niet om medische doelen of de diensten van aanbieders, maar maatschappelijke doelen gekoppeld aan de zorgvraag van de cliënt en zijn systeem die voor alle partijen begrijpelijk zijn. Deze worden vastgelegd in een Arrangement. Het gezin, de Jeugdprofessional en de zorgaanbieder moeten het eens zijn dat de doelen realistisch zijn. Na afloop van de zorg vertrouwen we er op dat deze doelen bereikt zijn en zo nodig toetst de Jeugdprofessional dit. Omdat de doelen in begrijpelijke taal omschreven zijn moet dit ook voor de Jeugdprofessional, die tijdens de zorgperiode contact is blijven houden met het gezin, zichtbaar zijn. Wanneer de zorg wordt afgesloten gaat in onze regio een ‘garantieperiode’ in van 12 maanden conform eerder omschreven spelregels. Mocht een gezin in deze periode nogmaals zorg nodig hebben, dan moet de zorgaanbieder dit bieden zonder extra vergoeding, de zorg was dan blijkbaar nog niet afdoende geleverd. De sturing is in dit geval dus op cliëntniveau en wordt gegeven door de cliënt en de Jeugdprofessional

Cliëntparticipatie

Naast de beoordeling van de zorg door de cliënt wordt met regelmaat aan cliënten gevraagd naar hun ervaringen met de zorg. Hiertoe heeft de regio WBW afspraken met Scale Advies. Scale verzorgt bijeenkomsten en uitvragen naar specifieke doelgroepen en vertaalt de uitkomsten in persona's. Deze persona's helpen gemeenten en aanbieders om in gesprek te gaan over verbetering van de hulp, of aanscherping van het beleid.

Op deze wijze is informatie opgehaald over onder meer:

  • Gezinnen met een kind met een licht verstandelijke beperking
  • Gezinnen met een traject in de veiligheidsketen
  • Kinderen die in een pleeggezin of gezinshuis wonen
  • Gezinnen met ambulante opvoedondersteuning

Meer informatie vindt u in onderstaande bijlage.

GRIP dashboard

De gemeenten in West-Brabant West verzamelen data over het jeugdzorggebruik van hun inwoners. Deze data is gepseudonimiseerd, en niet herleidbaar naar personen. De data wordt ontsloten in een PowerBI dashboard, dat de gemeenten gebruiken voor statistische doeleinden. Dit noemen wij het GRIP dashboard. GRIP bevat kwantitatieve en financiële gegevens. Daaruit is niet direct de kwaliteit van een individuele behandeling te halen, maar wel mate van uitval, of recidive, of duur van de zorg, of gemiddelde zorgkosten per doelgroep, of type doorverwijzer. Gemeenten zijn continue met elkaar en met aanbieders in gesprek over hoe zorg efficiënter en effectiever kan.

Kwaliteitsmeting

In 2018 is een start gemaakt met het ophalen van gegevens over cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie, conform landelijke standaarden. Het ophalen en leren van data is belegd bij een samenwerking van Praktikon, Initi8 en TNO (PIT).

De combinatie van het cliëntprofielen en intensiteit leiden tot (9 cliëntprofielen x 4 intensiteiten en 1 profiel met 2 intensiteiten =) 38 categorieën waarbinnen het type cliënten vergelijkbaar met elkaar is. Intensiteit Acuut wordt uitgezonderd van de kwaliteitsmeting, gezien de korte duur van de geboden hulp, waardoor er 28 doelgroepen overblijven voor wie de kwaliteitsmeting zijn beslag krijgt. De verwachting is dat de verschillende aanbieders binnen een categorie verschillende uitkomsten laten zien op cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie, gezien de diversiteit aan methodes en benaderingen die zij kiezen in hun behandeling en begeleiding.

Ook voor het werk van de Jeugdprofessional en de werkers van de gecertificeerde instellingen zal kwaliteit van de ambulante ondersteuning worden gemeten. In overleg met stichting SPR!NG, de gemeentelijke toegangen en de GI’s worden hiertoe indicatoren uitgewerkt, waarmee outcome criteria gemeten gaat worden. In overleg met de gemeenten, SPR!NG, de GI’s en de trusted third party wordt besproken op welke wijze deze indicatoren gaan worden opgehaald en verwerkt.

Meer informatie over de kwaliteitsmonitor vindt u hier.


Overleg