Geen categorieën toegewezen

Crisis

Sinds 2 september 2019 is het meldpunt voor crisiszorg operationeel. Het meldpunt is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor professionals op het nummer 0800-5099.


Bij het meldpunt kunnen alle acute (zorg)crisissituaties worden gemeld, ongeacht de leeftijd. Professionals kunnen het meldpunt bellen als ze zich zorgen maken over een persoon die verward gedrag vertoont, waar vermoedens van (kinder)mishandeling of huiselijk geweld spelen, maatschappelijke problematiek of jeugd- en opvoedingsproblemen. Wanneer iemand zich zorgen maakt over een persoon in een bepaalde situatie, kan er met een medewerker van het meldpunt overlegd worden om de best mogelijke vervolgactie te bespreken. Het gaat om situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Vervolgens wordt er vanuit het meldpunt nauw samengewerkt om de meldingen op de juiste plek te laten landen.


De samenwerking bestaat uit de gemeenten in West-Brabant, Veilig Thuis West-Brabant, IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, GGD West-Brabant, GGz Breburg, GGz Westelijk Noord-Brabant, MEE West-Brabant, Politie, Farent, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en WijZijn Traverse Groep. Alle partijen hebben de afgelopen periode gewerkt aan het operationaliseren van de visie crisiszorg in de regio. Een onderdeel hiervan is het inrichten van één gezamenlijk meldpunt waar 24-uur acute (zorg)crisissituaties in het sociale domein gemeld kunnen worden.

Eén meldpunt voor crisiszorg in het sociale domein

Het meldpunt geeft 24 uur per dag, zeven dagen per week een vervolg op de daar binnenkomende crisismeldingen. Door de nauwere samenwerking tussen de gemeenten en de bovenstaande (zorg)organisaties en een betere 24 uur bereikbaarheid, wordt het mogelijk om sneller te interveniëren bij een situatie die uit de hand dreigt te lopen. Er kan beter en efficiënter hulp worden ingeroepen wanneer nodig en zo een de-escalerende werking te bewerkstelligen. Met één telefoonnummer wordt de professional geholpen in het maken van de juiste inschatting waardoor direct de juiste organisatie ingeschakeld wordt. Intensieve samenwerking tussen de genoemde partijen bewerkstelligt stroomlijning van het aanbod aan crisiszorg.

Hoe werkt het meldpunt voor crisiszorg

Als een professional belt met het meldpunt vraagt de medewerker van het meldpunt eerst naar uitleg over de situatie. Vervolgens bepaalt medewerker en professional of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dat niet het geval is, dan krijgt de beller advies over de beste vervolgactie. Mocht directe actie wél nodig zijn, dan bepaalt de medewerker welke crisisdienst wordt ingezet om een passende interventie uit te voeren. De medewerker zet de melding door naar de benodigde crisisdienst. Het meldpunt koppelt aan de melder terug naar welke crisisdienst de melding is doorgezet en/of deze opvolging heeft gekregen.

Acute psychiatrische problematiek en inzet crisisdienst van de GGz-organisaties.

Het meldpunt werkt nauw samen met de crisisdiensten van GGz Breburg en GGz Westelijk Noord-Brabant. Zo zijn beide crisisdiensten 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor de medewerkers van het meldpunt voor overleg wanneer nodig.

Daarnaast borgen de crisisdiensten van GGz Breburg en GGz Westelijk Noord-Brabant samen met de verwijzers (huisartsen, huisartsenposten, SEH, AMW, politie) in de regio de spoedeisende psychiatrische hulpverlening bij acute psychiatrische problematiek. Verwijzers nemen, wanneer ze inschatten dat psychiatrische problematiek ten grondslag ligt aan een crisis, na een face to face-screening rechtstreeks contact op met de crisisdienst van de GGZ. Hierin verandert momenteel niks.

Noodsituatie? Bel direct 112

Veilig Thuis 0800-2000 voor advies, vermoeden of meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.


Bestand:Startformulier format West Brabant West def.. .docx

Bijlagen

Overleg