Geen categorieën toegewezen

Cliëntparticipatie

Cliëntparticipatie

Het belangrijkste uitgangspunt van cliëntparticipatie is dat er niet gepraat wordt óver de cliënt, maar mét de cliënt. Cliënten kunnen immers als geen ander aangeven wat zij fijn en minder fijn vinden aan de jeugdhulp die zij ontvangen. Door hier als regio goed naar te luisteren en ook naar te handelen, kan meer draagvlak worden gecreëerd. Cliënten voelen zich gehoord en serieus genomen, wat ten goede komt aan de efficiëntie en effectiviteit van de geboden jeugdhulp.

Cliëntparticipatie kan onder meer plaatsvinden in een beleidsmatige context. Denk hierbij aan het betrekken van de cliënt bij het formuleren, implementeren en evalueren van beleid. Ook zorgaanbieders kunnen cliënten op een vergelijkbare manier betrekken in hun organisatie. Zo kunnen cliënten prima aangeven wat zij prettig of niet prettig vinden aan de manier waarop bijvoorbeeld een Jeugdprofessional ze benaderd.

Afhankelijk van de doelgroep en thematiek kan er uit verschillende vormen van cliëntparticipatie worden gekozen. Men kan diepte-interviews afnemen, focusgroepen organiseren, een panel opzetten of bestaande cliëntenraden betrekken. Elke vorm heeft zo zijn eigen voor- en nadelen.

Cliëntparticipatie binnen de Jeugdhulpregio West-Brabant West

De regio West-Brabant West vindt de stem van de cliënt zó belangrijk dat deze bij grote beleidswijzigingen altijd een rol krijgt. Ook wordt met regelmaat bij specifieke doelgroepen getoetst hoe de werking van het stelsel voor hen uitpakt. De regio heeft hier de onafhankelijke partij Scale Advies voor ingeschakeld. In het kader van cliëntparticipatie voeren zij sinds 2018 gesprekken met jongeren en ouders over hun ervaringen in de jeugdhulp. De regio wil hun behoeften graag nóg dichter op het zorgaanbod laten aansluiten. Afhankelijk van het thema worden bijeenkomsten individueel of in groepsverband georganiseerd, met zowel ouders als jongeren tegelijkertijd als apart van elkaar.

Thema’s cliëntbijeenkomsten

Grofweg werkt Scale Advies aan 2 overkoepelende thema’s binnen de jeugdhulp: Kwaliteit en Veiligheid. Binnen deze 2 thema’s worden verschillende cliëntbijeenkomsten georganiseerd. Zo hebben er onder het mom van Kwaliteit bijeenkomsten plaatsgevonden met bijvoorbeeld jongeren uit de pleeg- en gezinshuiszorg en jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Bij Veiligheid is onder andere gesproken met jongeren met ervaringen binnen de jeugdstrafrechtketen en ouders die deelnemen aan het preventieprogramma Samen Scheiden.

Cliëntbijeenkomsten worden uitgewerkt in rapportages, waarin de ervaringen van cliënten anoniem beschreven worden. Deze uitwerking gaat eerst langs de cliënten die hebben deelgenomen aan de bijeenkomst, om ze na hun goedkeuring te delen met de regio.

Uitwerking van een cliëntbijeenkomst pleeg- en gezinshuiszorgOverleg