Hoogcomplex: verschil tussen versies

 


Voor Hoogcomplexe zorg zijn deze tarieven van toepassing.

De uitgangspunten voor Laagcomplexe zorg (geformuleerd in de Toelichting Jeugdhulpcatalogus laagcomplexe jeugdhulp) zijn onverkort van toepassing op hoogcomplexe zorg. De ‘Toelichting Jeugdhulpcatalogus Hoogcomplexe Jeugdhulp’ is een aanvulling op de ‘Toelichting Jeugdhulpcatalogus laagcomplexe jeugdhulp’, bijgesloten bij de overeenkomst voor reguliere, laagcomplexe jeugdhulp 2018 en verder. De uitgangspunten geformuleerd in de Toelichting Jeugdhulpcatalogus zijn onverkort van toepassing op hoogcomplexe zorg. Ook voor kinderen met de zwaarste zorgvraag geldt als uitgangspunten:

 • Complementair werken, waarbij de aanbieder aansluit op wat al wordt gedaan door gezin, sociaal netwerk (inclusief huisarts en onderwijs), voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional.
 • De zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder streeft naar afschaling en uitstroom uit zorg
 • Jeugddomein overstijgend wordt gehandeld
 • Een systemische aanpak, waarbij altijd zorg en ondersteuning wordt geboden aan het gehele gezin
 • De wijze van invulling van het zorgtraject is aan de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder, in overleg met het gezin en de casusregisseur
 • Het motto: ‘Handel alsof het je eigen kind is’.  


Hoogcomplexe zorg[bewerken | brontekst bewerken]

Op basis van de gesprekken over de definitie van hoogcomplexe zorg en de wetenschap dat ook andere regio’s worstelen met dezelfde afbakening. Moeten we constateren dat wij Moet er geconstateerd worden dat de gemeente niet in staat zijn is om een volledig sluitende definitie van hoog complexe zorg te beschrijven. Wel kunnen we kan er aan de hand van meerdere kenmerken, een set aan criteria bepalen waaraan voldaan moet worden om van hoogcomplexe zorg te kunnen spreken. De kenmerken hebben betrekking op de zorgvraag, het zorgaanbod en succesbepalende randvoorwaarden. 

Kenmerken met betrekking tot de zorgvraag
·       De problematiek van de cliënt en de omstandigheid waarin deze zich bevindt, hebben een nadrukkelijk nadelig effect op de voorspelbaarheid van het verloop van het traject en de kans op een duurzaam succes.

·       De zorgvragen van de doelgroep zijn dusdanig individueel en cliënt-specifiek dat deze niet in algemene kenmerken te benoemen zijn. Daarnaast is sprake van een sector overstijgende zorgbehoefte zoals J&O-, GGz- lvg als verslavingszorg

·       De doelstelling van hoogcomplexe zorg is altijd gericht op het stabiliseren/ herstellen van de stoornis of situatie, om zorg af te kunnen schalen naar het niveau van de Jeugdprofessional. Zo nodig gecombineerd met Duurzame zorg.

·       Het gaat om een relatief klein aantal jeugdigen per jaar.


Kenmerken met betrekking tot het zorgaanbod
·       Zorg dient intersectoraal geboden te worden, dat wil zeggen door middel van een samenwerking tussen de verschillende sectoren binnen de Jeugdhulp.

·       Het betreft altijd intensieve behandeling, eventueel in combinatie met begeleiding, opvang en/of dagbesteding. Vormen van begeleiding niet met deze combinatie zonder intensieve behandeling behoren daarmee niet tot het segment hoog complex.

·       Er dient beschikt te kunnen worden over hoog specialistische expertise op alle disciplines.

·       Het kunnen beschikken over intramurale capaciteit maakt onderdeel uit van het geheel.

·       De kosten voor het zorgtraject ontstijgen het hoogste tarief voor laagcomplex.


Randvoorwaarden
·       Brede en integrale samenwerking tussen aanbieders komt tot stand in organisatie-overstijgende zorgarrangementen.

·       Nauwe samenwerking en afstemming met de lokale toegang komt tot uiting in een inhoudelijke betrokkenheid van de Jeugdprofessional en consulenten op andere onderdelen van het sociaal domein bij hoog complexe zorgarrangementen.

·       Op alle disciplines is sprake van een minimale zorginfrastructuur, waarbij het aanbod geen overlap kent, maar juist een aanvullende en versterkende functie ten opzichte van elkaar heeft.

·       Er is sprake van continue investering in behoud en ontwikkeling van expertise op alle disciplines.

·       Er is sprake van continue investering in verbetering van de dienstverlening en innovatie op basis van de visie en leidende principes van de regio West-Brabant West.

·       Contractering ondersteund strategisch partnership tussen aanbieders en gemeenten.


Domein overstijgend en non-exclusie[bewerken | brontekst bewerken]

Met ingang van 2018 gaat de regio enkel nog overeenkomsten aan met (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders, die zorg kunnen bieden in elke denkbare hoogcomplexe casus. Het betreft hier zowel:

 • 2de als 3delijns zorg
 • Voormalige J&O hulp als jeugd-GGz als jeugd-lvg als verslavingszorg
 • Voormalige J&O hulp als jeugd-GGZ, als jeugd-lVG en als verslavingszorg
 • Ambulante als residentiële zorg

(Combinaties van-) zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders zijn in staat om hiervoor alle denkbare maatwerk zorgtrajecten te maken voor de cliënt en zijn systeem. Voor deze gecontracteerde partijen geldt dan ook geen enkele exclusiegrond, alle cliënten met een zeer zware zorgvraag moeten worden behandeld en opgevangen door de voor hoogcomplexe zorg gecontracteerde partijen. Vanzelfsprekend zal door de toegang zorgvuldig worden afgewogen in haar advisering aan de (ouders van) de cliënten, welke (combinatie van-) zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders het beste passen bij de onderliggende zorgvraag.


Expertteam[bewerken | brontekst bewerken]

In het Expertteam komt alle kennis en kunde samen die nodig is om een optimale, integrale en systemische aanpak voor de jeugdige af te stemmen. Het Expertteam kan ondersteunen in bepalen van het te volgen zorgtraject in de niet vrij toegankelijke zorg, maar ook in de benodigde integrale inzet aan de zijde van de gemeente. Van (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders verwacht de gemeente zo nodig aansluiting bij het Expertteam, door vertegenwoordigers met doorzettingsmacht en mandaat om het afgestemde zorgtraject binnen de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders te realiseren. Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal de rol en werkwijze van het Expertteam worden geoptimaliseerd. 


Procedure hoogcomplex[bewerken | brontekst bewerken]

Wanneer een jeugdige met een hoogcomplexe zorgvraag wordt doorverwezen naar een (combinaties van-) zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders geldt de procedure zoals die is omschreven in de Toelichting op de Jeugdhulpcatalogus. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Expertteam een nadrukkelijkere rol speelt bij het meedenken in hoogcomplexe cases, dan bij reguliere laagcomplexe zorg.

Voor de financiering van hoogcomplex gaan we uit van zes tarieven, gebaseerd op vijf intensiteiten in aanpak door de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder. De inschatting van de intensiteit ten behoeve van de financiering wordt gemaakt door de aanbieder en getoetst door de Jeugdprofessional. Als hulp voor bepaling van de intensiteit, kan worden uitgegaan van de volgende aanpak op hoofdlijnen door de (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders:

Hoogcomplex Aanpak op hoofdlijnen
Intensiteit A Intensieve systeemgerichte ambulante behandeling
Intensiteit B Intensieve systeemgerichte ambulante behandeling gecombineerd klinische behandeling
Intensiteit C1 Wonen + behandeling
Intensiteit C2 Wonen + behandeling
Intensiteit D Wonen met intensieve systeemgerichte behandeling
Intensiteit E Wonen + intensieve systeemgerichte behandeling bij ernstige gedragsproblemen en psychische problemen en beneden normale intelligentie


De genoemde vormen van aanpak zijn niet limitatief. Ook in intensiteiten A en B moet tijdelijk verblijf mogelijk zijn, als dat in dienst staat van de behandeling. Daarnaast moeten ook arrangementen in intensiteiten C, D en E gericht zijn op uitstroom, dus kan een ambulant traject in de afsluitende fase tot het arrangement behoren.


Bij inschatting van de intensiteiten is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller dan de Jeugdprofessional, dan zoekt de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.


Bij inschatting van de intensiteit is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld, collega's op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, dan zoekt de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. Bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller, dan de Jeugdprofessional. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.

Voor aanvraag van een hoogcomplex arrangement maakt de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder gebruik van het arrangementsformulier voor hoogcomplexe zorg. In het arrangementsformulier worden doelen omschreven die inzicht geven in waar de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder met cliënt en gezin aan gaat werken.

Zodra de gemeente het ‘Toewijzing zorg’ bericht verstuurd, is de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan cliënt en gezin. Wanneer de beoogde best passende zorg nog niet beschikbaar is, is de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van passende overbruggingszorg. Die tenminste waarborgt dat de problematiek van de jeugdige en zijn systeem niet toeneemt.


Tijdens het zorgtraject blijft de Jeugdprofessional betrokken bij het gezin. Wanneer de aanbieder tijdens het zorgtraject meerdere problemen constateert die een aanpak vanuit de gemeente vereisen (bijvoorbeeld op het gebied van werk & inkomen, schuldhulpverlening, huisvesting, onderwijs, veiligheid of Wmo), dan overlegt de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder dit in overleg met het gezin met de Jeugdprofessional. Zo ook wanneer de Jeugdprofessional tijdens het ondersteuningstraject aan het gezin problemen constateert, die van invloed kunnen zijn op het zorgtraject.


Ruim voor afloop van het arrangement bespreken het gezin, de Jeugdprofessional en de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder de opbrengst van de zorg en het vervolgtraject. Op de zorg geldt de garantietermijn van 12 maanden. Dat betekent dat de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder tenminste gedurende 12 maanden na het stoppen van het arrangement beschikbaar is en zich inzet voor nazorg aan de cliënt, advies aan het gezin en de Jeugdprofessional.


Op de arrangementen in de intensiteiten A en B volgt in principe geen vervolgarrangement in hoogcomplex. In laagcomplex zou, door de aard van de problematiek van de jeugdige, door de Jeugdprofessional een vervolgarrangement in Duurzaam kunnen worden toegekend. Gestreefd wordt naar uitstroom uit zorg en afschaling naar de Jeugdprofessional.


Bij een arrangement in de intensiteiten C, D of E wordt ruim voor afloop het resultaat van de zorg besproken en afgestemd of en welk vervolgarrangement gaat worden ingezet. Opschaling van C naar D ligt niet voor de hand. In het geval van intensiteit E wordt in principe na een jaar altijd afgeschaald naar een lagere intensiteit, of waar haalbaar uitstroom uit zorg. Doorstroom vanuit hoogcomplex naar Duurzaam in laagcomplex is mogelijk.

Andere doorverwijzer[bewerken | brontekst bewerken]

Doorverwijzing van cliënten met een zware zorgvraag is mogelijk vanuit de gemeentelijke toegang, de gecertificeerde instelling, de (huis)arts en de rechter. Wanneer niet de Jeugdprofessional, maar een andere doorverwijzer verantwoordelijk was voor het afgeven van het recht op zorg, is de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder niet ontslagen van de verplichting om de gemeente te betrekken bij de integrale aanpak. Voor alle jeugdigen in hoogcomplex verwachten wij wordt verwacht van de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder dat problematiek op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, veiligheid, schuldhulpverlening, Wmo en andere belemmeringen van zowel de jeugdige als het gezin waarin hij opgroeit worden gesignaleerd. Zodat in overleg met de gemeente een resultaatgerichte aanpak kan worden gekozen.


Ook bij doorverwijzing vanuit andere doorverwijzers dan de gemeente, verwachten wij wordt verwacht geen inzet van producten. Zelfs al vraagt de gecertificeerde instelling, de (huis)arts of rechtbank daar specifiek om. De gemeente behoudt zich het recht voor om arrangementen waarin producten omschreven staan te weigeren. Dit omdat de doorverwijzer alleen recht op zorg mag afgeven, maar het volgens de jeugdwet aan de gemeente is om nadere afspraken te maken met zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders hoe aan dit recht op zorg invulling wordt gegeven. De regio West-Brabant West kiest ervoor om geen producten in te kopen.

Na einde zorg[bewerken | brontekst bewerken]

Van zorgaanbieders verwachten wij jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen om om te kunnen gaan met problematiek bij de jeugdige en dat – zo mogelijk – leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.

Van zorgaanbieders verwachten wij jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen, om te kunnen omgaan met problematiek bij de jeugdige. Ook dat (zo mogelijk) leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.

Wanneer de jeugdige na het zorgtraject zelfstandig gaat wonen, verwachten wij wordt verwacht dat de aanbieder hem/haar hier tijdens de looptijd van het arrangement al op heeft voorbereid. Bijvoorbeeld door te oefenen in zelfstandigheid. Aanbieders kunnen het arrangementstarief hiervoor inzetten.

De zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder verplicht zich tot het melden van problemen die de uitstroom uit zorg belemmeren bij de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gaan over obstakels in het verkrijgen van woonruimte, inkomen, onderwijs, werk of een sociaal netwerk.

Structureel overleg[bewerken | brontekst bewerken]

De regio West-Brabant West en gecontracteerde partijen gaan regelmatig met elkaar in overleg, om constructief kansen en knelpunten in het stelsel met elkaar te bespreken. Hierbij kan aandacht worden gegeven aan:

 • Ontwikkelingen in het zorglandschap en innovatief aanbod vanuit de (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders.
 • Beperkingen in uitstroommogelijkheden waarbij actie vanuit de gemeente nodig is.
 • Beperkingen in doorstroommogelijkheden tijdens zorgtrajecten, waarbij actie vanuit de (combinaties van-) zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders mogelijk is.
 • Analyse van de werking van de gemeentelijke toegang en andere doorverwijzers.
 • Omvang van gebruik en uitnutting van budget. 


Samenhang met overige zorg[bewerken | brontekst bewerken]

Crisiszorg[bewerken | brontekst bewerken]

In principe is een arrangement Acuut alleen bedoeld voor jeugdigen die voor het eerst, vanuit een spoedeisende situatie, instromen in zorg. Vervolgens vindt triage plaats en wordt bepaald of een jeugdige een (laag- of hoogcomplex) zorgtraject ingaat. 


Tijdens het zorgtraject is de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor een passende invulling die het totaal van de specialistische hulpvraag omvat. Dat betekent dat zodra een arrangement is overeengekomen, de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder ook verantwoordelijk is voor het oppakken dan wel financieren van spoedeisende jeugdhulp die zich voordoet tijdens het zorgtraject. 

De regio West-Brabant West oriënteert zich tijdens de looptijd van de overeenkomst hoogcomplex op een gewijzigde aanpak van toeleiding naar en oppakken van spoedeisende zorg.

Relatie Passend onderwijs[bewerken | brontekst bewerken]

School maakt een groot deel uit van het sociale leven van jeugdigen. School zien wij wordt gezien als onderdeel van het systeem van de jeugdige. Wanneer wordt gesproken over een systeemgerichte aanpak, is het afstemmen van een eenduidige aanpak met het onderwijs hier een integraal onderdeel van. Voor wat betreft financiering van zorg in school die behoren bij de taken voor Passend onderwijs, verwachten wij wordt verwacht dat zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders hier met samenwerkingsverbanden eigenstandig afspraken over maken.


Wanneer een kind tijdelijk volgens Jeugdprofessional, IB’er èn leerplichtambtenaar niet naar school kan, wordt dit getoetst door een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts. Mocht schooluitval nodig zijn, dan heeft dit altijd een tijdelijke aard en blijft het kind ingeschreven op zijn huidige school. Van school verwachten wij wordt verwacht dat er actief wordt meegewerkt aan re-integratie in het onderwijs. De (combinatie van) zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder betrekt het onderwijs in de systeemgerichte behandeling van het gezin. Zo nodig kan dagbesteding tijdelijk onderdeel zijn van het arrangement, maar dagbesteding kan niet zonder systeemgerichte behandeling worden ingezet in uitvallerstrajecten.


Uitvallers met perspectief

Financiering van uitvallerstrajecten kan alleen plaatsvinden wanneer:

 • Jeugdige aantoonbaar ingeschreven staat op school. De school heeft met het samenwerkingsverband overlegd hoe in de voorgaande periode het maatwerkonderwijs is vormgegeven. Voor de jeugdige is vanuit de school in overleg met het samenwerkingsverband een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, waarin de school aangeeft hoe wordt toegewerkt naar terugkeer naar het onderwijs. Ook omschrijft de school hoe het onderwijs tijdens het zorgtraject vorm krijgt. 
 • Het gezin en Jeugdprofessional stellen gezamenlijk een gezinsplan op, waarin de doelen zijn opgenomen voor het gezin, steunend netwerk, voorliggend veld en de Jeugdprofessional en verwachtingen voor de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder. 
 • Vanuit de Jeugdwet wordt behandeling ingezet voor de niet onderwijs gerelateerde problematiek. Dagbesteding kan tijdelijk deel uitmaken van het zorgtraject. Echter blijft het organiseren van een onderwijslocatie primair een verantwoordelijkheid van het onderwijs en wordt zo spoedig als mogelijk gestreefd naar terugkeer naar school, al dan niet op een alternatieve locatie.
 • Leerplicht is bekend met de problematiek van de jeugdige en akkoord met de oplossingsrichting.
 • Het zorgtraject gefinancierd vanuit de Jeugdwet is altijd gericht op uitstroom. Deze jeugdigen worden niet in een Duurzaam arrangement geplaatst.
 • Gezien de relatief korte duur van het hoog complexe traject en de multidisciplinaire aanpak gaan we ervan uit dat het tarief intensiteit A, hooguit intensiteit B in hoog complex toereikend moet zijn.


Een aanbieder komt niet in aanmerking voor financiering bij doorverwijzing vanuit een arts of ander indicatiesteller waarbij het plan van school, betrokkenheid van leerplicht en een compleet gezinsplan ontbreken.


Uitvallers conform LPW 5a

Een zeer kleine groep jeugdigen valt daadwerkelijk langdurig uit, conform de bedoeling van Leerplichtwet artikel 5a. Om in aanmerking te komen voor financiering moet de zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder ook voor deze kinderen een gezamenlijke aanpak kunnen overleggen door school, het samenwerkingsverband, de Jeugdprofessional en leerplicht, inclusief een gezinsplan van het gezin. Daarnaast wordt de langdurige uitval getoetst door een door het college aangewezen onafhankelijk arts

Samenhang Landelijk transitiearrangement[bewerken | brontekst bewerken]

Het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is een set aan afspraken die landelijk wordt gemaakt om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. De LTA-afspraken worden gemaakt op basis van prestatiebekostiging, en sluiten niet goed aan op het stelsel Zorg voor jeugd West-Brabant West. 


Van de (combinaties van-) zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders in hoogcomplexe zorg verwachten wij wordt verwacht dat alle zware zorgvragen kunnen worden beantwoord. Daarom veronderstellen wij wordt verondersteld dat er niet of nauwelijks nog gebruik zal worden gemaakt van het landelijk transitiearrangement. 


Lees hier verder over het Landelijk transitiearrangement.

Samenhang JeugdzorgPlus[bewerken | brontekst bewerken]

De regio West-Brabant West stuurt op afname van het gebruik van JeugdzorgPlus. 

Daarom worden aanbieders aangemoedigd om een oplossingsgericht maatwerkaanbod te maken voor jeugdigen in deze doelgroep vanuit hoogcomplex dat, al dan niet met gebruik van een voorlopige machtiging, wordt ingezet voor een rechtelijke doorverwijzing naar JeugdzorgPlus wordt uitgesproken. 

Verschuiving naar laagcomplex[bewerken | brontekst bewerken]

Bij het bepalen van de tarieven is ook gekeken naar de grens tussen laag- en hoogcomplex. Op basis van de analyse van stapeling en hoogte van zorgkosten op cliëntniveau is geconcludeerd dat een aantal vormen van zorg met ingang van 2018 niet langer in aanmerking komt voor hoog complex, mits er naast de omschreven problematiek geen andere zware zorgvraag speelt:

 • Vechtscheidingsproblematiek
 • Specialistische GGz
 • Aanpak voor jonge kinderen met noodzaak tot verpleging


Deze vormen van zorg kunnen wel onderdeel zijn van de zorgvraag in hoogcomplex, maar niet als zelfstandige problematiek worden opgevoerd als hoogcomplexe zorgvraag. De tarieven in laagcomplex zijn hierop aangepast.

Financiering[bewerken | brontekst bewerken]

Hoogcomplexe zorg wordt gefinancierd door gebruikmaking van één van de zes tarieven per cliënt.

Hoogcomplex Tarief Looptijd Uitbetaling
Intensiteit A € 24.500 Start tot eind 50% bij start – 50% bij eind
Intensiteit B € 39.000 Start tot eind 50% bij start – 50% bij eind
Intensiteit C1 € 57.396 Jaartarief 12 gelijke delen (€ 4.783) per maand
Intensiteit C2 67.824 Jaartarief 12 gelijke delen (€ 5.652) per maand
Intensiteit D € 78.264 Jaartarief 12 gelijke delen (€ 6.522) per maand
Intensiteit E € 109.572 Jaartarief 12 gelijke delen (€ 9.131) per maand

Jaarlijks worden uiterlijk op 1 oktober de tarieven voor het komend jaar vastgesteld.


Er is geen relatie tussen specifieke producten of diensten en de tarieven. Daarnaast is er ook geen relatie tussen de hoogte van het bedrag en de daadwerkelijke zwaarte van de behandeling. In intensiteit A kan de intensiteit van de behandeling bijvoorbeeld veel hoger zijn dan die in intensiteit C.

De intensiteiten hebben de volgende kenmerken:

Intensiteiten A en B[bewerken | brontekst bewerken]

Jeugdigen in intensiteit A en B zijn kinderen die overwegend niet verblijven in een residentiële setting. Tijdelijke opschaling naar een residentiële voorziening behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden, maar in principe is er voor deze jeugdigen huisvesting buiten de residentiële zorg, bijvoorbeeld thuis, in het sociaal netwerk of in pleegzorg. Bij intensiteiten A en B verwachten wij wordt verwacht dat jeugdigen na afronding van het arrangement uitstromen uit niet vrij toegankelijke zorg, zo nodig met opvolgende intensieve ondersteuning vanuit de gemeentelijke toegang. De nadruk in intensiteiten A en B ligt op intensieve, systeemgerichte behandeling.

Intensiteiten C, D en E[bewerken | brontekst bewerken]

Voor jeugdigen in intensiteiten C, D en E is een financiële component opgenomen voor huisvesting. De jeugdige heeft geen mogelijkheid om thuis, (begeleid) zelfstandig, in het netwerk of in pleegzorg te wonen, en woont daarom op locatie van de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder. Om die reden betreffen intensiteiten C, D en E jaartarieven. Aanbieders kunnen voor al deze cliënten aantonen dat alle wegen zijn bewandeld om een andere vorm van huisvesting te vinden dan de residentiële plaatsing, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van netwerkonderzoeken, eigen kracht conferenties, zelfstandig wonen en mogelijkheden bij verschillende pleegzorgorganisaties. Daarnaast dient de Zorgaanbieder jeugdhulpaanbieder de Jeugdprofessional ervan te overtuigen, dat intensieve ambulante behandelvarianten gericht op het thuis laten wonen van jeugdigen niet effectief of niet toereikend zijn.


Bij toekenning van de intensiteiten C, D en E heeft de aanbieder recht op het volledige tarief, ook wanneer de jeugdige in het jaar uitstroomt uit zorg. Wanneer wordt verwacht dat de jeugdige niet het hele jaar in zorg zal zijn, wordt hier bij bepaling van het tarief rekening mee gehouden door te kiezen voor een lagere intensiteit dan men had gekozen wanneer de jeugdige naar verwachting het hele jaar in zorg had gezeten.


Bij toekenning van de intensiteiten C, D en E heeft de aanbieder recht op het volledige tarief, ook wanneer de jeugdige in het jaar uitstroomt uit zorg. Wanneer wordt verwacht dat de jeugdige niet het hele jaar in zorg zal zijn, wordt hier bij bepaling van het tarief rekening mee gehouden. Er wordt rekening mee gehouden door het kiezen voor een lagere intensiteit dan men had gekozen, wanneer de jeugdige naar verwachting het hele jaar in zorg had gezeten.

Om de financiële druk bij gemeente en aanbieder te spreiden worden de jaartarieven in intensiteiten C, D en E per maand uitbetaald. Echter, dit moet niet verward worden met tranches in het kader van duurzaam. Hoogcomplex kent geen duurzaam variant, omdat de regio van mening is dat alle kinderen in hoog complexe zorg perspectief op uitstroom uit zorg geboden moet worden.


Jeugdigen die uitsluitend een vorm van huisvesting binnen de niet vrij toegankelijke zorg ontvangen, zonder een intensief behandeltraject, vallen in intensiteit C.

Intensiteit E is uitsluitend bestemd voor jeugdigen met de zwaarste zorgvraag in de regio. Voor deze jeugdigen moet zo spoedig mogelijk duidelijk worden of zij recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg, of dat zij daadwerkelijk zorg vanuit de Jeugdwet moeten krijgen. Intensiteit E kan hooguit éénmaal per jeugdige worden ingezet. In het opvolgend jaar moet de zorg hebben geresulteerd in uitstroom, dan wel afschaling naar een goedkopere intensiteit.

Toekenning tarief[bewerken | brontekst bewerken]

Afhankelijk van de specifieke zorgvraag en de maatwerkaanpak die door de (combinaties van-) zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders wordt voorgesteld, wordt in overleg met de Jeugdprofessional het best passend tarief gekozen uit de vijf intensiteiten. In het geval van intensiteiten C, D en E wordt jaarlijks voor de cliënt bepaald welke intensiteit het best past. Aangezien we in hoog complex ervan uitgaan dat de intensieve systeemgerichte behandeling plus de sociaal domein brede aanpak vanuit de gemeente leidt tot verbetering. Zal in het opvolgend jaar voor een cliënt die aanvankelijk in intensiteiten D of E was geplaatst uitstroom uit zorg mogelijk zijn, ofwel een lager tarief afdoende zijn. De gemeente zal gaan monitoren op het bereiken van uitstroom uit zorg en het verlagen van zorgkosten.

Andere financieringsbronnen[bewerken | brontekst bewerken]

Het is niet mogelijk om door middel van stapelingen (hoogcomplex-hoogcomplex dan wel hoogcomplex-laagcomplex), een combinatie met landelijk transitiearrangement, maatwerkoffertes of door een aanvullend budget vanuit de PGB andersoortige prijsafspraken te maken voor de inzet van hoogcomplexe zorg. Ook kan geen acuut, perspectief of intensief arrangement in laag complex volgen binnen 12 maanden na bevestiging door de gemeente van afsluiting van het hoog complex arrangement, eventuele nazorg valt binnen de scope van de opdracht.

    
    
    Voor Hoogcomplexe zorg zijn [[Tarieven hoogcomplex|deze tarieven]] van toepassing.
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De uitgangspunten voor Laagcomplexe zorg (geformuleerd in de Toelichting Jeugdhulpcatalogus laagcomplexe jeugdhulp) zijn onverkort van toepassing op</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(\&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==\&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;&quot;}">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">zorg.</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De ‘Toelichting Jeugdhulpcatalogus</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Hoogcomplexe Jeugdhulp’ is een aanvulling op de ‘Toelichting Jeugdhulpcatalogus laagcomplexe jeugdhulp’, bijgesloten bij de overeenkomst voor reguliere, laagcomplexe jeugdhulp 2018 en verder. De uitgangspunten geformuleerd in de Toelichting Jeugdhulpcatalogus zijn onverkort van toepassing op hoogcomplexe zorg. Ook voor kinderen met de zwaarste zorgvraag geldt als uitgangspunten:</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Complementair werken, waarbij de aanbieder aansluit op wat al wordt gedaan door gezin, sociaal netwerk (inclusief huisarts en onderwijs), voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional.</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder streeft naar</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(\&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==\&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;&quot;}">afschaling</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">en uitstroom uit zorg</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Jeugddomein overstijgend wordt gehandeld</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Een systemische aanpak, waarbij altijd zorg en ondersteuning wordt geboden aan het gehele gezin</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De wijze van invulling van het zorgtraject is aan de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder, in overleg met het gezin en de casusregisseur</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Het motto: ‘Handel alsof het je eigen kind is’.</span> <span class="ve-pasteProtect" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:\&quot;Verdana\&quot;,sans-serif&quot;}"> </span>
    
    
    
    
    <br />
    
    == <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Op basis van de gesprekken over de definitie van</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg en de wetenschap dat ook andere regio’s worstelen met dezelfde afbakening. Moeten we constateren dat wij niet in staat zijnMoet er geconstateerd worden dat de gemeente niet in staat is om een volledig sluitende definitie van hoog complexe zorg te beschrijven. Wel kunnen wekan er aan de hand van meerdere kenmerken, een set aan criteria bepalen waaraan voldaan moet worden om van</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg te kunnen spreken. De kenmerken hebben betrekking op de zorgvraag, het zorgaanbod en succesbepalende randvoorwaarden. </span> 
    
    
    <br />
    
    {| class="MsoTable15Grid2Accent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:452.8pt;" width="604" valign="top" |<span style="font-size: 16pt;">Kenmerken m<span style="color: black">et betrekking tot de zorgvraag</span></span>
    
    |-
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:452.8pt;" width="604" valign="top" |'''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">De problematiek van de cliënt en de omstandigheid waarin deze zich bevindt, hebben een nadrukkelijk nadelig effect op de voorspelbaarheid van het verloop van het traject en de kans op een duurzaam succes.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">De zorgvragen van de doelgroep zijn dusdanig individueel en cliënt-specifiek dat deze niet in algemene kenmerken te benoemen zijn. Daarnaast is sprake van een sector overstijgende zorgbehoefte zoals J&O-, GGz- lvg als verslavingszorg</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">De doelstelling van hoogcomplexe zorg is altijd gericht op het stabiliseren/ herstellen van de stoornis of situatie</span><span style="color: black">,</span> <span style="color: black">om zorg af te kunnen schalen naar het niveau van de Jeugdprofessional</span><span style="color: black">. Z</span><span style="color: black">o nodig gecombineerd met Duurzame zorg.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Het gaat om een relatief klein aantal jeugdigen per jaar.</span>'''
    
    |}
    
    
    <br />
    
    {| class="MsoTable15Grid2Accent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:452.8pt;" width="604" valign="top" |<span style="font-size: 16pt;">Kenmerken m<span style="color: black">et betrekking tot het zorgaanbod</span></span>
    
    |-
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:452.8pt;" width="604" valign="top" |'''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Zorg dient intersectoraal geboden te worden, dat wil zeggen door middel van een samenwerking tussen de verschillende sectoren binnen de Jeugdhulp.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">H</span><span style="color: black">et betreft altijd intensieve behandeling, eventueel in combinatie met begeleiding, opvang en/of dagbesteding. Vormen van begeleiding niet met deze combinatie zonder intensieve behandeling behoren daarmee niet tot het segment hoog complex.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span class="normaltextrun"><span style="color: black">Er dient beschikt te kunnen worden</span></span> <span class="apple-converted-space"><span class="normaltextrun"><span style="color: black">over</span></span> <span class="normaltextrun"><span style="color: black">hoog specialistische expertise op alle disciplines.</span></span></span>''' 
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Het kunnen beschikken over intramurale capaciteit maakt onderdeel uit van het geheel.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">De kosten voor het zorgtraject ontstijgen het hoogste tarief voor laagcomplex.</span>''' 
    
    |}
    
    
    <br />
    
    {| class="MsoTable15Grid2Accent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:452.8pt;" width="604" valign="top" |<span style="font-size: 16pt;">Randvoorwaarden</span>
    
    |-
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:452.8pt;" width="604" valign="top" |'''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Brede en integrale samenwerking tussen aanbieders komt tot stand in organisatie-overstijgende zorgarrangementen.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Nauwe samenwerking en afstemming met de lokale toegang komt tot uiting in een inhoudelijke betrokkenheid van de Jeugdprofessional en consulenten op andere onderdelen van het sociaal domein bij hoog complexe zorgarrangementen.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Op alle disciplines is sprake van een minimale zorginfrastructuur, waarbij het aanbod geen overlap kent, maar juist een aanvullende en versterkende functie ten opzichte van elkaar heeft.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Er is sprake van continue investering in behoud en ontwikkeling van expertise op alle disciplines.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Er is sprake van continue investering in verbetering van de dienstverlening en innovatie op basis van de visie en leidende principes van de regio West-Brabant West.</span>'''
    
    
    
    '''<span style="color: black">·</span> <span style="color: black">     </span> <span style="color: black">Contractering ondersteun</span><span style="color: black">d</span> <span style="color: black">strategisch partnership tussen aanbieders en gemeenten.</span>'''
    
    |}<br />
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Domein overstijgend en non-exclusie</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Met ingang van 2018 gaat de regio enkel nog overeenkomsten aan met (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders, die zorg kunnen bieden in elke denkbare</span> <span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">casus. Het betreft hier zowel:</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">2</span><span class="NormalTextRun Superscript SCXW2520581 BCX4" data-fontsize="8.5" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; vertical-align: super; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">de</span><span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"> als 3</span><span class="NormalTextRun Superscript SCXW2520581 BCX4" data-fontsize="8.5" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; vertical-align: super; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">de</span><span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"></span><span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">lijns</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg</span>
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voormalige J&O hulp als jeugd-</span><span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">GGz</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">als jeugd-</span><span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">lvg</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">als verslavingszorg</span>
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voormalige J&O hulp als jeugd-GGZ, als jeugd-</span><span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">lVG</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">en als verslavingszorg</span>
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ambulante als residentiële zorg</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">(Combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders zijn in staat om hiervoor alle denkbare maatwerk zorgtrajecten te maken voor de cliënt en zijn systeem. Voor deze gecontracteerde partijen geldt dan ook geen enkele exclusiegrond, alle cliënten met een zeer zware zorgvraag moeten worden behandeld en opgevangen door de voor</span> <span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg gecontracteerde partijen. Vanzelfsprekend zal door de toegang zorgvuldig worden afgewogen in haar advisering aan de (ouders van) de cliënten, welke (combinatie van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders het beste passen bij de onderliggende zorgvraag.</span> 
    
    
    
    
    <br /> 
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW91885651 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Expertteam</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW91885651 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">In het Expertteam komt alle kennis en kunde samen die nodig is om een optimale, integrale en systemische aanpak voor de jeugdige af te stemmen. Het Expertteam kan ondersteunen in bepalen van het te volgen zorgtraject in de niet vrij toegankelijke zorg, maar ook in de benodigde integrale inzet aan de zijde van de gemeente. Van (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders verwacht de gemeente</span> <span class="SpellingError SCXW91885651 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">zo nodig</span> <span class="NormalTextRun SCXW91885651 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">aansluiting bij het Expertteam, door vertegenwoordigers met doorzettingsmacht en mandaat om het afgestemde zorgtraject binnen de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders te realiseren. Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal de rol en werkwijze van het Expertteam worden geoptimaliseerd. </span> 
    
    
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Procedure</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer een jeugdige met een</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorgvraag wordt doorverwezen naar een (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders geldt de procedure zoals die is omschreven in de Toelichting op de Jeugdhulpcatalogus. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Expertteam een nadrukkelijkere rol speelt bij het meedenken in</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">cases, dan bij reguliere</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">laagcomplexe zorg</span><span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor de financiering van</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">gaan we uit van</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zes</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">tarieven, gebaseerd op vijf intensiteiten in aanpak door de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder. De inschatting van de intensiteit ten behoeve van de financiering wordt gemaakt door de aanbieder en getoetst door de Jeugdprofessional. Als hulp voor bepaling van de intensiteit, kan worden uitgegaan van de volgende aanpak op hoofdlijnen door de (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders:</span> 
    
    
    <br />
    
    {| class="MsoTable15Grid2Accent1" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:106.1pt;" width="141" valign="top" |'''<span style="color: black">Hoogcomplex</span>'''
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:347pt;" width="463" valign="top" |'''<span style="color: black">Aanpak op hoofdlijnen</span>'''
    
    |-
    
    | style="background-color:rgb(217, 226, 243);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(142, 170, 219);border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:106.1pt;" width="141" valign="top" |'''<span style="color: black">Intensiteit A</span>'''
    
    | style="background-color:rgb(217, 226, 243);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:347pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Intensieve systeemgerichte ambulante behandeling</span>
    
    |-
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(142, 170, 219);border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:106.1pt;" width="141" valign="top" |'''<span style="color: black">Intensiteit B</span>'''
    
    | style="border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:347pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Intensieve systeemgerichte ambulante behandeling gecombineerd klinische behandeling</span>
    
    |-
    
    | style="background-color:rgb(217, 226, 243);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(142, 170, 219);border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:106.1pt;" width="141" valign="top" |'''<span style="color: black">Intensiteit C1</span>'''
    
    | style="background-color:rgb(217, 226, 243);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:347pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Wonen + behandeling</span>
    
    |-
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(142, 170, 219);border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:106.1pt;" width="141" valign="top" |'''<span style="color: black">Intensiteit C2</span>'''
    
    | style="border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:347pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Wonen + behandeling</span>
    
    |-
    
    | style="background-color:rgb(217, 226, 243);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(142, 170, 219);border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:106.1pt;" width="141" valign="top" |'''<span style="color: black">Intensiteit D</span>'''
    
    | style="background-color:rgb(217, 226, 243);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:347pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Wonen met intensieve systeemgerichte behandeling</span>
    
    |-
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(142, 170, 219);border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:106.1pt;" width="141" valign="top" |'''<span style="color: black">Intensiteit E</span>'''
    
    | style="border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(142, 170, 219);width:347pt;" width="463" valign="top" |<span style="color: black">Wonen + intensieve systeemgerichte behandeling bij ernstige gedragsproblemen en psychische problemen en beneden normale intelligentie</span>
    
    |}
    
    
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De genoemde vormen van aanpak zijn niet limitatief. Ook in intensiteiten A en B moet tijdelijk verblijf mogelijk zijn, als dat in dienst staat van de behandeling. Daarnaast moeten ook arrangementen in intensiteiten C, D en E gericht zijn op uitstroom, dus kan een ambulant traject in de afsluitende fase tot het arrangement behoren.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij inschatting van de intensiteiten is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller dan de Jeugdprofessional, dan zoekt de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij inschatting van de intensiteit is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld,</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">collega's</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, dan zoekt de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. Bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller, dan de Jeugdprofessional. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor aanvraag van een</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">arrangement maakt de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder gebruik van het arrangementsformulier voor</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg. In het arrangementsformulier worden doelen omschreven die inzicht geven in waar de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder met cliënt en gezin aan gaat werken.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Zodra de gemeente het ‘Toewijzing zorg’ bericht verstuurd, is de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan cliënt en gezin. Wanneer de beoogde best passende zorg nog niet beschikbaar is, is de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van passende overbruggingszorg. Die tenminste waarborgt dat de problematiek van de jeugdige en zijn systeem niet toeneemt.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Tijdens het zorgtraject blijft de Jeugdprofessional betrokken bij het gezin. Wanneer de aanbieder tijdens het zorgtraject meerdere problemen constateert die een aanpak vanuit de gemeente vereisen (bijvoorbeeld op het gebied van werk & inkomen, schuldhulpverlening, huisvesting, onderwijs, veiligheid of</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Wmo</span><span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">), dan overlegt de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder dit in overleg met het gezin met de Jeugdprofessional. Zo ook wanneer de Jeugdprofessional tijdens het ondersteuningstraject aan het gezin problemen constateert, die van invloed kunnen zijn op het zorgtraject.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ruim voor afloop van het arrangement bespreken het gezin, de Jeugdprofessional en de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder de opbrengst van de zorg en het vervolgtraject. Op de zorg geldt de garantietermijn van 12 maanden. Dat betekent dat de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder tenminste gedurende 12 maanden na het stoppen van het arrangement beschikbaar is en zich inzet voor nazorg aan de cliënt, advies aan het gezin en de Jeugdprofessional.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Op de arrangementen in de intensiteiten A en B volgt in principe geen vervolgarrangement in</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span><span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">. In laagcomplex zou, door de aard van de problematiek van de jeugdige, door de Jeugdprofessional een vervolgarrangement in Duurzaam kunnen worden toegekend. Gestreefd wordt naar uitstroom uit zorg en</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">afschaling</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">naar de Jeugdprofessional.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij een arrangement in de intensiteiten C, D of E wordt ruim voor afloop het resultaat van de zorg besproken en afgestemd of en welk vervolgarrangement gaat worden ingezet. Opschaling van C naar D ligt niet voor de hand. In het geval van intensiteit E wordt in principe na een jaar altijd afgeschaald naar een lagere intensiteit, of waar haalbaar uitstroom uit zorg. Doorstroom vanuit</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">naar <span class="Apple-converted-space">D</span>uurzaam in laagcomplex is mogelijk.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Andere doorverwijzer</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Doorverwijzing van cliënten met een zware zorgvraag is mogelijk vanuit de gemeentelijke toegang, de gecertificeerde instelling, de (huis)arts en de rechter. Wanneer niet de Jeugdprofessional, maar een andere doorverwijzer verantwoordelijk was voor het afgeven van het recht op zorg, is de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder niet ontslagen van de verplichting om de gemeente te betrekken bij de integrale aanpak. Voor alle jeugdigen in</span> <span class="SpellingError SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">verwachten wijwordt verwacht van de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder dat problematiek op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, veiligheid, schuldhulpverlening,</span> <span class="SpellingError SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Wmo</span> <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">en andere belemmeringen van zowel de jeugdige als het gezin waarin hij opgroeit worden gesignaleerd. Zodat in overleg met de gemeente een resultaatgerichte aanpak kan worden gekozen.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ook bij doorverwijzing vanuit andere doorverwijzers dan de gemeente, verwachten wijwordt verwacht geen inzet van producten. Zelfs al vraagt de gecertificeerde instelling, de (huis)arts of rechtbank daar specifiek om. De gemeente behoudt zich het recht voor om arrangementen waarin producten omschreven staan te weigeren. Dit omdat de doorverwijzer alleen recht op zorg mag afgeven, maar het volgens de jeugdwet aan de gemeente is om nadere afspraken te maken met zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders hoe aan dit recht op zorg invulling wordt gegeven. De regio West-Brabant West kiest ervoor om geen producten in te kopen.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Na einde zorg</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van zorgaanbieders verwachten wijjeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen om</span> <span class="SpellingError SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">om</span> <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">te kunnen gaan met problematiek bij de jeugdige en dat – zo mogelijk – leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van zorgaanbieders verwachten wijjeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen, om te kunnen omgaan met problematiek bij de jeugdige. Ook dat (zo mogelijk) leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer de jeugdige na het zorgtraject zelfstandig gaat wonen, verwachten wijwordt verwacht dat de aanbieder hem/haar hier tijdens de looptijd van het arrangement al op heeft voorbereid. Bijvoorbeeld door te oefenen in zelfstandigheid. Aanbieders kunnen het arrangementstarief hiervoor inzetten.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder verplicht zich tot het melden van problemen die de uitstroom uit zorg belemmeren bij de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gaan over obstakels in het verkrijgen van woonruimte, inkomen, onderwijs, werk of een sociaal netwerk.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Structureel overleg</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De regio West-Brabant West en gecontracteerde partijen gaan regelmatig met elkaar in overleg, om constructief kansen en knelpunten in het stelsel met elkaar te bespreken. Hierbij kan aandacht worden gegeven aan:</span> 
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ontwikkelingen in het zorglandschap en innovatief aanbod vanuit de (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders.</span>
    
    
    
      
      
    * <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Beperkingen in uitstroommogelijkheden waarbij actie vanuit de gemeente nodig is.</span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Beperkingen in doorstroommogelijkheden tijdens zorgtrajecten, waarbij actie vanuit de (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders mogelijk is.</span>
    
    
    
      
      
    * <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Analyse van de werking van de gemeentelijke toegang en andere doorverwijzers.</span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Omvang van gebruik en</span> <span class="SpellingError SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">uitnutting</span> <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">van budget. </span> 
    
    
    
    
    
    = Samenhang met overige zorg =
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Crisiszorg</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">In principe is een arrangement Acuut alleen bedoeld voor jeugdigen die voor het eerst, vanuit een spoedeisende situatie, instromen in zorg. Vervolgens vindt triage plaats en wordt bepaald of een jeugdige een (laag- of</span> <span class="SpellingError SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span><span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">) zorgtraject ingaat. </span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Tijdens het zorgtraject is de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor een passende invulling die het totaal van de specialistische hulpvraag omvat. Dat betekent dat zodra een arrangement is overeengekomen, de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder ook verantwoordelijk is voor het oppakken dan wel financieren van spoedeisende jeugdhulp die zich voordoet tijdens het zorgtraject. </span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De regio West-Brabant West oriënteert zich tijdens de looptijd van de overeenkomst</span> <span class="SpellingError SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">op een gewijzigde aanpak van toeleiding naar en oppakken van spoedeisende zorg.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Relatie Passend onderwijs</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">School maakt een groot deel uit van het sociale leven van jeugdigen. School zien wijwordt gezien als onderdeel van het systeem van de jeugdige. Wanneer wordt gesproken over een systeemgerichte aanpak, is het afstemmen van een eenduidige aanpak met het onderwijs hier een integraal onderdeel van. Voor wat betreft financiering van zorg in school die behoren bij de taken voor Passend onderwijs, verwachten wijwordt verwacht dat zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders hier met samenwerkingsverbanden eigenstandig afspraken over maken.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer een kind tijdelijk volgens Jeugdprofessional,</span> <span class="SpellingError CommentStart SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">IB</span><span class="SpellingError SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">’er</span> <span class="SpellingError SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">èn</span> <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">leerplichtambtenaar niet naar school kan, wordt dit getoetst door een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts. Mocht schooluitval nodig zijn, dan heeft dit altijd een tijdelijke aard en blijft het kind ingeschreven op zijn huidige school. Van school verwachten wijwordt verwacht dat er actief wordt meegewerkt aan re-integratie in het onderwijs. De (combinatie van) zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder betrekt het onderwijs in de systeemgerichte behandeling van het gezin. Zo nodig kan dagbesteding tijdelijk onderdeel zijn van het arrangement, maar dagbesteding kan niet zonder systeemgerichte behandeling worden ingezet in uitvallerstrajecten.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">''Uitvallers met perspectief''</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Financiering van uitvallerstrajecten kan alleen plaatsvinden wanneer:</span> 
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jeugdige aantoonbaar ingeschreven staat op school. De school heeft met het samenwerkingsverband overlegd hoe in de voorgaande periode het maatwerkonderwijs is vormgegeven. Voor de jeugdige is vanuit de school in overleg met het samenwerkingsverband een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, waarin de school aangeeft hoe wordt toegewerkt naar terugkeer naar het onderwijs. Ook omschrijft de school hoe het onderwijs tijdens het zorgtraject vorm krijgt. </span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het gezin en Jeugdprofessional stellen gezamenlijk een gezinsplan op, waarin de doelen zijn opgenomen voor het gezin, steunend netwerk, voorliggend veld en de Jeugdprofessional en verwachtingen voor de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder. </span>
    
    
    
      
      
    * <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Vanuit de Jeugdwet wordt behandeling ingezet voor de niet onderwijs gerelateerde problematiek. Dagbesteding kan tijdelijk deel uitmaken van het zorgtraject. Echter blijft het organiseren van een onderwijslocatie primair een verantwoordelijkheid van het onderwijs en wordt zo spoedig als mogelijk gestreefd naar terugkeer naar school, al dan niet op een alternatieve locatie.</span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Leerplicht is bekend met de problematiek van de jeugdige en akkoord met de oplossingsrichting.</span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het zorgtraject gefinancierd vanuit de Jeugdwet is altijd gericht op uitstroom. Deze jeugdigen worden niet in een Duurzaam arrangement geplaatst.</span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Gezien de relatief korte duur van het hoog complexe traject en de multidisciplinaire aanpak gaan we ervan uit dat het tarief intensiteit A, hooguit intensiteit B in hoog complex toereikend moet zijn.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Een aanbieder komt niet in aanmerking voor financiering bij doorverwijzing vanuit een arts of ander indicatiesteller waarbij het plan van school, betrokkenheid van leerplicht en een compleet gezinsplan ontbreken.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">''Uitvallers conform LPW 5a''</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Een zeer kleine groep jeugdigen valt daadwerkelijk langdurig uit, conform de bedoeling van Leerplichtwet artikel 5a. Om in aanmerking te komen voor financiering moet de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder ook voor deze kinderen een gezamenlijke aanpak kunnen overleggen door school, het s</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">amenwerkingsverband</span><span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">, de Jeugdprofessional en leerplicht, inclusief een gezinsplan van het gezin. Daarnaast wordt de langdurige uitval getoetst door een door het college aangewezen onafhankelijk arts</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Samenhang Landelijk transitiearrangement</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is een set aan afspraken die landelijk wordt gemaakt om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. De LTA-afspraken worden gemaakt op basis van prestatiebekostiging, en sluiten niet goed aan op het stelsel Zorg voor jeugd West-Brabant West. </span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van de (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders in</span> <span class="SpellingError SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg verwachten wijwordt verwacht dat alle zware zorgvragen kunnen worden beantwoord. Daarom veronderstellen wijwordt verondersteld dat er niet of nauwelijks nog gebruik zal worden gemaakt van het landelijk transitiearrangement. </span> 
    
    
    
    
    
    Lees [[Landelijk transitiearrangement|hier]] verder over het Landelijk transitiearrangement.
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Samenhang</span> <span class="SpellingError SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">JeugdzorgPlus</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De regio West-Brabant West stuurt op afname van het gebruik van</span> <span class="SpellingError SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">JeugdzorgPlus</span><span class="NormalTextRun SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">. </span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Daarom worden aanbieders aangemoedigd om een oplossingsgericht maatwerkaanbod te maken voor jeugdigen in deze doelgroep vanuit</span> <span class="SpellingError SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">dat, al dan niet met gebruik van een voorlopige machtiging, wordt ingezet voor een rechtelijke doorverwijzing naar</span> <span class="SpellingError SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">JeugdzorgPlus</span> <span class="NormalTextRun SCXW138858782 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">wordt uitgesproken. </span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Verschuiving naar laagcomplex</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij het bepalen van de tarieven</span> <span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">is ook gekeken naar de grens tussen laag- en</span> <span class="SpellingError SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span><span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">. Op basis van de analyse van stapeling en hoogte van zorgkosten op cliëntniveau is geconcludeerd dat een aantal vormen van zorg met ingang van 2018 niet langer in aanmerking komt voor hoog complex, mits er naast de omschreven problematiek geen andere zware zorgvraag speelt:</span> 
    
    
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Vechtscheidingsproblematiek</span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Specialistische</span> <span class="SpellingError SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">GGz</span> 
    
    * <span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Aanpak voor jonge kinderen met noodzaak tot verpleging</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Deze vormen van zorg kunnen wel onderdeel zijn van de zorgvraag in</span> <span class="SpellingError SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span><span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">, maar niet als zelfstandige problematiek worden opgevoerd als</span> <span class="SpellingError SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW207283814 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorgvraag. De tarieven in laagcomplex zijn hierop aangepast.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    = Financiering =
    
    
    <span class="SpellingError SCXW18176647 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW18176647 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg wordt gefinancierd door gebruikmaking van één van de zes tarieven per cliënt.</span> 
    
    {| class="MsoTable15Grid2Accent5" style="width:545.5pt;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="727"
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |'''<span style="color: black">Hoogcomplex</span>'''
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">Tarief</span></span> 
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">Looptijd</span></span>
    
    | style="background-color:white;border-bottom-width:1.5pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:205.9pt;" width="275" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">Uitbetaling</span></span> 
    
    |- style="height:21.8ptpx;"
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun">'''<span style="color: black">Intensiteit A</span>'''</span> 
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">€ 24.500</span></span>
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">Start tot eind</span></span> 
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:205.9pt;" width="275" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">50% bij start – 50% bij eind</span></span> 
    
    |- style="height:21.3ptpx;"
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun">'''<span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Intensiteit B</span>'''</span> 
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">€ 39.000</span></span> 
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Start tot eind</span></span> 
    
    | style="border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:205.9pt;" width="275" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">50% bij start – 50% bij eind</span></span> 
    
    |- style="height:20.2ptpx;"
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun">'''<span style="color: black">Intensiteit C1</span>'''</span> 
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">€ 57.396</span></span> 
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">Jaartarief</span></span>
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:205.9pt;" width="275" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">12 gelijke delen (€ 4.783) per maand</span></span> 
    
    |- style="height:21.85ptpx;"
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun">'''<span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Intensiteit C2</span>'''</span> 
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;"></span></span> <span data-contrast="auto" xml:lang="NL-NL" style="-webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; font-variant-ligatures: none !important; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"><span style="-webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"><span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">67</span></span><span data-contrast="auto" xml:lang="NL-NL" style="-webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; font-variant-ligatures: none !important; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"><span style="-webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">.824</span></span></span></span> 
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Jaartarief</span></span>
    
    | style="border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:205.9pt;" width="275" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">12 gelijke delen (€ 5.652) per maand</span></span> 
    
    |- style="height:22.75ptpx;"
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun">'''<span style="color: black">Intensiteit D</span>'''</span> 
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">€ 78.264</span></span> 
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">Jaartarief</span></span>
    
    | style="background-color:rgb(222, 234, 246);border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:205.9pt;" width="275" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="color: black">12 gelijke delen (€ 6.522) per maand</span></span> 
    
    |- style="height:25.05ptpx;"
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun">'''<span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Intensiteit E</span>'''</span> 
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">€ 109.572</span></span> 
    
    | style="border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-right-color:rgb(156, 194, 229);border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:113.2pt;" width="151" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Jaartarief</span></span>
    
    | style="border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:rgb(156, 194, 229);width:205.9pt;" width="275" valign="top" |<span class="normaltextrun"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">12 gelijke delen (€ 9.131) per maand</span></span> 
    
    |}
    
    
    <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW21657380 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jaarlijks worden uiterlijk op 1 oktober de tarieven voor het komend jaar vastgesteld.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW180662414 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Er is geen relatie tussen specifieke producten of diensten en de tarieven. Daarnaast is er ook geen relatie tussen de hoogte van het bedrag en de daadwerkelijke zwaarte van de behandeling. In intensiteit A kan de intensiteit van de behandeling bijvoorbeeld veel hoger zijn dan die in intensiteit C.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW180662414 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De intensiteiten hebben de volgende kenmerken:</span> 
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Intensiteiten A en</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">B</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jeugdigen in intensiteit A en B zijn kinderen die overwegend niet verblijven in een residentiële setting. Tijdelijke opschaling naar een residentiële voorziening behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden, maar in principe is er voor deze jeugdigen huisvesting buiten de residentiële zorg, bijvoorbeeld thuis, in het sociaal netwerk of in pleegzorg. Bij intensiteiten A en B verwachten wijwordt verwacht dat jeugdigen na afronding van het arrangement uitstromen uit niet vrij toegankelijke zorg, zo nodig met opvolgende intensieve ondersteuning vanuit de gemeentelijke toegang. De nadruk in intensiteiten A en B ligt op intensieve, systeemgerichte behandeling.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Intensiteiten C, D en E</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor jeugdigen in intensiteiten C, D en E is een financiële component opgenomen voor huisvesting. De jeugdige heeft geen mogelijkheid om thuis, (begeleid) zelfstandig, in het netwerk of in pleegzorg te wonen, en woont daarom op locatie van de zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder. Om die reden betreffen intensiteiten C, D en E jaartarieven. Aanbieders kunnen voor al deze cliënten aantonen dat alle wegen zijn bewandeld om een andere vorm van huisvesting te vinden dan de residentiële plaatsing, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van netwerkonderzoeken, eigen kracht conferenties, zelfstandig wonen en mogelijkheden bij verschillende pleegzorgorganisaties. Daarnaast dient de Zorgaanbiederjeugdhulpaanbieder de Jeugdprofessional ervan te overtuigen, dat intensieve ambulante behandelvarianten gericht op het thuis laten wonen van jeugdigen niet effectief of niet toereikend zijn.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij toekenning van de intensiteiten C, D en E heeft de aanbieder recht op het volledige tarief, ook wanneer de jeugdige in het jaar uitstroomt uit zorg. Wanneer wordt verwacht dat de jeugdige niet het hele jaar in zorg zal zijn, wordt hier bij bepaling van het tarief rekening mee gehouden door te kiezen voor een lagere intensiteit dan men had gekozen wanneer de jeugdige naar verwachting het hele jaar in zorg had gezeten.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij toekenning van de intensiteiten C, D en E heeft de aanbieder recht op het volledige tarief, ook wanneer de jeugdige in het jaar uitstroomt uit zorg. Wanneer wordt verwacht dat de jeugdige niet het hele jaar in zorg zal zijn, wordt hier bij bepaling van het tarief rekening mee gehouden. Er wordt rekening mee gehouden door het kiezen voor een lagere intensiteit dan men had gekozen, wanneer de jeugdige naar verwachting het hele jaar in zorg had gezeten.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Om de financiële druk bij gemeente en aanbieder te spreiden worden de jaartarieven in intensiteiten C, D en E <span class="Apple-converted-space">p</span>er maand uitbetaald. Echter, dit moet niet verward worden met tranches in het kader van duurzaam.</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">kent geen duurzaam variant, omdat de regio van mening is dat alle kinderen in hoog complexe zorg perspectief op uitstroom uit zorg geboden moet worden.</span> 
    
    
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jeugdigen die uitsluitend een vorm van huisvesting binnen de niet vrij toegankelijke zorg ontvangen, zonder een intensief behandeltraject, vallen in intensiteit C.</span> 
    
    
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Intensiteit E is uitsluitend bestemd voor jeugdigen met de zwaarste zorgvraag in de regio. Voor deze jeugdigen moet zo spoedig mogelijk duidelijk worden of zij recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg, of dat zij daadwerkelijk zorg vanuit de Jeugdwet moeten krijgen. Intensiteit E kan hooguit éénmaal per jeugdige worden ingezet. In het opvolgend jaar moet de zorg hebben geresulteerd in uitstroom, dan wel</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">afschaling</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">naar een goedkopere intensiteit.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Toekenning tarief</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Afhankelijk van de specifieke zorgvraag en de maatwerkaanpak die door de (combinaties van-) zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders wordt voorgesteld, wordt in overleg met de Jeugdprofessional het best passend tarief gekozen uit de vijf intensiteiten. In het geval van intensiteiten C, D en E wordt jaarlijks voor de cliënt bepaald welke intensiteit het best past. Aangezien we in hoog complex ervan uitgaan dat de intensieve systeemgerichte behandeling plus de sociaal domein brede aanpak vanuit de gemeente leidt tot verbetering. Zal in het opvolgend jaar voor een cliënt die aanvankelijk in intensiteiten D of E was geplaatst uitstroom uit zorg mogelijk zijn, ofwel een lager tarief afdoende zijn. De gemeente zal gaan monitoren op het bereiken van uitstroom uit zorg en het verlagen van zorgkosten.</span> 
    
    
    <br />
    
    
    
    == <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Andere financieringsbronnen</span> ==
    
    
    <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het is niet mogelijk om door middel van stapelingen (</span><span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex-hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">dan wel</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span><span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">-laagcomplex), een combinatie met landelijk transitiearrangement, maatwerkoffertes of door een aanvullend budget vanuit de PGB andersoortige prijsafspraken te maken voor de inzet van</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg. Ook kan geen acuut, perspectief of intensief arrangement in laag complex volgen binnen 12 maanden na bevestiging door de gemeente van afsluiting van het hoog complex arrangement, eventuele nazorg valt binnen de scope van de opdracht.</span>
Regel 7: Regel 7:
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Complementair werken, waarbij de aanbieder aansluit op wat al wordt gedaan door gezin, sociaal netwerk (inclusief huisarts en onderwijs), voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional.</span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Complementair werken, waarbij de aanbieder aansluit op wat al wordt gedaan door gezin, sociaal netwerk (inclusief huisarts en onderwijs), voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional.</span>
   
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De zorgaanbieder streeft naar</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(\&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==\&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;&quot;}">afschaling</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">en uitstroom uit zorg</span>
+
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De jeugdhulpaanbieder streeft naar</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(\&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==\&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;&quot;}">afschaling</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">en uitstroom uit zorg</span>
   
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Jeugddomein overstijgend wordt gehandeld</span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Jeugddomein overstijgend wordt gehandeld</span>
Regel 13: Regel 13:
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Een systemische aanpak, waarbij altijd zorg en ondersteuning wordt geboden aan het gehele gezin</span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Een systemische aanpak, waarbij altijd zorg en ondersteuning wordt geboden aan het gehele gezin</span>
   
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De wijze van invulling van het zorgtraject is aan de zorgaanbieder, in overleg met het gezin en de casusregisseur</span>
+
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">De wijze van invulling van het zorgtraject is aan de jeugdhulpaanbieder, in overleg met het gezin en de casusregisseur</span>
   
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Het motto: ‘Handel alsof het je eigen kind is’.</span> <span class="ve-pasteProtect" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:\&quot;Verdana\&quot;,sans-serif&quot;}"> </span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4 ve-pasteProtect" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;&quot;}">Het motto: ‘Handel alsof het je eigen kind is’.</span> <span class="ve-pasteProtect" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:\&quot;Verdana\&quot;,sans-serif&quot;}"> </span>
Regel 19: Regel 19:
 
<br />
 
<br />
 
== <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg</span> ==
 
== <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Op basis van de gesprekken over de definitie van</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg en de wetenschap dat ook andere regio’s worstelen met dezelfde afbakening. Moeten we constateren dat wij niet in staat zijn om een volledig sluitende definitie van hoog complexe zorg te beschrijven. Wel kunnen we aan de hand van meerdere kenmerken, een set aan criteria bepalen waaraan voldaan moet worden om van</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg te kunnen spreken. De kenmerken hebben betrekking op de zorgvraag, het zorgaanbod en succesbepalende randvoorwaarden. </span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Op basis van de gesprekken over de definitie van</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg en de wetenschap dat ook andere regio’s worstelen met dezelfde afbakening. Moet er geconstateerd worden dat de gemeente niet in staat is om een volledig sluitende definitie van hoog complexe zorg te beschrijven. Wel kan er aan de hand van meerdere kenmerken, een set aan criteria bepalen waaraan voldaan moet worden om van</span> <span class="SpellingError SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW168958199 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg te kunnen spreken. De kenmerken hebben betrekking op de zorgvraag, het zorgaanbod en succesbepalende randvoorwaarden. </span>  
 
<br />
 
<br />
 
{| class="MsoTable15Grid2Accent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
 
{| class="MsoTable15Grid2Accent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
Regel 63: Regel 63:
 
|}<br />
 
|}<br />
 
== <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Domein overstijgend en non-exclusie</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Domein overstijgend en non-exclusie</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Met ingang van 2018 gaat de regio enkel nog overeenkomsten aan met (combinaties van-) zorgaanbieders, die zorg kunnen bieden in elke denkbare</span> <span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">casus. Het betreft hier zowel:</span>
+
<span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Met ingang van 2018 gaat de regio enkel nog overeenkomsten aan met (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders, die zorg kunnen bieden in elke denkbare</span> <span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">casus. Het betreft hier zowel:</span>
   
 
* <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">2</span><span class="NormalTextRun Superscript SCXW2520581 BCX4" data-fontsize="8.5" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; vertical-align: super; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">de</span><span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"> als 3</span><span class="NormalTextRun Superscript SCXW2520581 BCX4" data-fontsize="8.5" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; vertical-align: super; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">de</span><span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"> </span><span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">lijns</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg</span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">2</span><span class="NormalTextRun Superscript SCXW2520581 BCX4" data-fontsize="8.5" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; vertical-align: super; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">de</span><span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"> als 3</span><span class="NormalTextRun Superscript SCXW2520581 BCX4" data-fontsize="8.5" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; vertical-align: super; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">de</span><span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;"> </span><span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">lijns</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg</span>
Regel 71: Regel 71:
 
* <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ambulante als residentiële zorg</span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ambulante als residentiële zorg</span>  
   
<span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">(Combinaties van-) zorgaanbieders zijn in staat om hiervoor alle denkbare maatwerk zorgtrajecten te maken voor de cliënt en zijn systeem. Voor deze gecontracteerde partijen geldt dan ook geen enkele exclusiegrond, alle cliënten met een zeer zware zorgvraag moeten worden behandeld en opgevangen door de voor</span> <span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg gecontracteerde partijen. Vanzelfsprekend zal door de toegang zorgvuldig worden afgewogen in haar advisering aan de (ouders van) de cliënten, welke (combinatie van-) zorgaanbieders het beste passen bij de onderliggende zorgvraag.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">(Combinaties van-) jeugdhulpaanbieders zijn in staat om hiervoor alle denkbare maatwerk zorgtrajecten te maken voor de cliënt en zijn systeem. Voor deze gecontracteerde partijen geldt dan ook geen enkele exclusiegrond, alle cliënten met een zeer zware zorgvraag moeten worden behandeld en opgevangen door de voor</span> <span class="SpellingError SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW2520581 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg gecontracteerde partijen. Vanzelfsprekend zal door de toegang zorgvuldig worden afgewogen in haar advisering aan de (ouders van) de cliënten, welke (combinatie van-) jeugdhulpaanbieders het beste passen bij de onderliggende zorgvraag.</span>  
   
 
<br />  
 
<br />  
Regel 81: Regel 81:
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Procedure</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Procedure</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer een jeugdige met een</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorgvraag wordt doorverwezen naar een (combinaties van-) zorgaanbieders geldt de procedure zoals die is omschreven in de Toelichting op de Jeugdhulpcatalogus. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Expertteam een nadrukkelijkere rol speelt bij het meedenken in</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">cases, dan bij reguliere</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">laagcomplexe zorg</span><span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer een jeugdige met een</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorgvraag wordt doorverwezen naar een (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders geldt de procedure zoals die is omschreven in de Toelichting op de Jeugdhulpcatalogus. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Expertteam een nadrukkelijkere rol speelt bij het meedenken in</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">cases, dan bij reguliere</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">laagcomplexe zorg</span><span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">.</span>  
   
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor de financiering van</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">gaan we uit van</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zes</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">tarieven, gebaseerd op vijf intensiteiten in aanpak door de zorgaanbieder. De inschatting van de intensiteit ten behoeve van de financiering wordt gemaakt door de aanbieder en getoetst door de Jeugdprofessional. Als hulp voor bepaling van de intensiteit, kan worden uitgegaan van de volgende aanpak op hoofdlijnen door de (combinaties van-) zorgaanbieders:</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor de financiering van</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">gaan we uit van</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zes</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">tarieven, gebaseerd op vijf intensiteiten in aanpak door de jeugdhulpaanbieder. De inschatting van de intensiteit ten behoeve van de financiering wordt gemaakt door de aanbieder en getoetst door de Jeugdprofessional. Als hulp voor bepaling van de intensiteit, kan worden uitgegaan van de volgende aanpak op hoofdlijnen door de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders:</span>  
 
<br />
 
<br />
 
{| class="MsoTable15Grid2Accent1" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
 
{| class="MsoTable15Grid2Accent1" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; border-collapse: collapse; border: none;"
Regel 113: Regel 113:
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij inschatting van de intensiteiten is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) zorgaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller dan de Jeugdprofessional, dan zoekt de zorgaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij inschatting van de intensiteiten is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) jeugdhulpaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld, collega’s op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller dan de Jeugdprofessional, dan zoekt de jeugdhulpaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.</span>  
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij inschatting van de intensiteit is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) zorgaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld,</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">collega's</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, dan zoekt de zorgaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. Bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller, dan de Jeugdprofessional. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.</span>   
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Bij inschatting van de intensiteit is de complementaire werkwijze zoals de regio West-Brabant West die voorstaat het uitgangspunt. Dit impliceert dat de (combinatie van-) jeugdhulpaanbieder aansluit op de doelen die al door het gezin, het sociaal netwerk, voorliggend veld,</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">collega's</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">op het sociaal domein en de Jeugdprofessional wordt gedaan. Wanneer deze afweging nog niet is gemaakt, dan zoekt de jeugdhulpaanbieder zo spoedig mogelijk contact met de gemeentelijke toegang om een integrale en complementaire aanpak af te stemmen. Bijvoorbeeld bij doorverwijzing door een andere indicatiesteller, dan de Jeugdprofessional. In het geval van een doorverwijzing vanuit een gecertificeerde instelling wordt de casusregisseur van de GI eveneens betrokken bij het bepalen van de integrale aanpak.</span>   
   
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor aanvraag van een</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">arrangement maakt de zorgaanbieder gebruik van het arrangementsformulier voor</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg. In het arrangementsformulier worden doelen omschreven die inzicht geven in waar de zorgaanbieder met cliënt en gezin aan gaat werken.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor aanvraag van een</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">arrangement maakt de jeugdhulpaanbieder gebruik van het arrangementsformulier voor</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg. In het arrangementsformulier worden doelen omschreven die inzicht geven in waar de jeugdhulpaanbieder met cliënt en gezin aan gaat werken.</span>  
   
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Zodra de gemeente het ‘Toewijzing zorg’ bericht verstuurd, is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan cliënt en gezin. Wanneer de beoogde best passende zorg nog niet beschikbaar is, is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van passende overbruggingszorg. Die tenminste waarborgt dat de problematiek van de jeugdige en zijn systeem niet toeneemt.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Zodra de gemeente het ‘Toewijzing zorg’ bericht verstuurd, is de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan cliënt en gezin. Wanneer de beoogde best passende zorg nog niet beschikbaar is, is de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het bieden van passende overbruggingszorg. Die tenminste waarborgt dat de problematiek van de jeugdige en zijn systeem niet toeneemt.</span>  
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Tijdens het zorgtraject blijft de Jeugdprofessional betrokken bij het gezin. Wanneer de aanbieder tijdens het zorgtraject meerdere problemen constateert die een aanpak vanuit de gemeente vereisen (bijvoorbeeld op het gebied van werk & inkomen, schuldhulpverlening, huisvesting, onderwijs, veiligheid of</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Wmo</span><span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">), dan overlegt de zorgaanbieder dit in overleg met het gezin met de Jeugdprofessional. Zo ook wanneer de Jeugdprofessional tijdens het ondersteuningstraject aan het gezin problemen constateert, die van invloed kunnen zijn op het zorgtraject.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Tijdens het zorgtraject blijft de Jeugdprofessional betrokken bij het gezin. Wanneer de aanbieder tijdens het zorgtraject meerdere problemen constateert die een aanpak vanuit de gemeente vereisen (bijvoorbeeld op het gebied van werk & inkomen, schuldhulpverlening, huisvesting, onderwijs, veiligheid of</span> <span class="SpellingError SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Wmo</span><span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">), dan overlegt de jeugdhulpaanbieder dit in overleg met het gezin met de Jeugdprofessional. Zo ook wanneer de Jeugdprofessional tijdens het ondersteuningstraject aan het gezin problemen constateert, die van invloed kunnen zijn op het zorgtraject.</span>  
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ruim voor afloop van het arrangement bespreken het gezin, de Jeugdprofessional en de zorgaanbieder de opbrengst van de zorg en het vervolgtraject. Op de zorg geldt de garantietermijn van 12 maanden. Dat betekent dat de zorgaanbieder tenminste gedurende 12 maanden na het stoppen van het arrangement beschikbaar is en zich inzet voor nazorg aan de cliënt, advies aan het gezin en de Jeugdprofessional.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW205644084 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ruim voor afloop van het arrangement bespreken het gezin, de Jeugdprofessional en de jeugdhulpaanbieder de opbrengst van de zorg en het vervolgtraject. Op de zorg geldt de garantietermijn van 12 maanden. Dat betekent dat de jeugdhulpaanbieder tenminste gedurende 12 maanden na het stoppen van het arrangement beschikbaar is en zich inzet voor nazorg aan de cliënt, advies aan het gezin en de Jeugdprofessional.</span>  
   
   
Regel 136: Regel 136:
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Andere doorverwijzer</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Andere doorverwijzer</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Doorverwijzing van cliënten met een zware zorgvraag is mogelijk vanuit de gemeentelijke toegang, de gecertificeerde instelling, de (huis)arts en de rechter. Wanneer niet de Jeugdprofessional, maar een andere doorverwijzer verantwoordelijk was voor het afgeven van het recht op zorg, is de zorgaanbieder niet ontslagen van de verplichting om de gemeente te betrekken bij de integrale aanpak. Voor alle jeugdigen in</span> <span class="SpellingError SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">verwachten wij van de zorgaanbieder dat problematiek op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, veiligheid, schuldhulpverlening,</span> <span class="SpellingError SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Wmo</span> <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">en andere belemmeringen van zowel de jeugdige als het gezin waarin hij opgroeit worden gesignaleerd. Zodat in overleg met de gemeente een resultaatgerichte aanpak kan worden gekozen.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Doorverwijzing van cliënten met een zware zorgvraag is mogelijk vanuit de gemeentelijke toegang, de gecertificeerde instelling, de (huis)arts en de rechter. Wanneer niet de Jeugdprofessional, maar een andere doorverwijzer verantwoordelijk was voor het afgeven van het recht op zorg, is de jeugdhulpaanbieder niet ontslagen van de verplichting om de gemeente te betrekken bij de integrale aanpak. Voor alle jeugdigen in</span> <span class="SpellingError SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">wordt verwacht van de jeugdhulpaanbieder dat problematiek op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, veiligheid, schuldhulpverlening,</span> <span class="SpellingError SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">Wmo</span> <span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">en andere belemmeringen van zowel de jeugdige als het gezin waarin hij opgroeit worden gesignaleerd. Zodat in overleg met de gemeente een resultaatgerichte aanpak kan worden gekozen.</span>  
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ook bij doorverwijzing vanuit andere doorverwijzers dan de gemeente, verwachten wij geen inzet van producten. Zelfs al vraagt de gecertificeerde instelling, de (huis)arts of rechtbank daar specifiek om. De gemeente behoudt zich het recht voor om arrangementen waarin producten omschreven staan te weigeren. Dit omdat de doorverwijzer alleen recht op zorg mag afgeven, maar het volgens de jeugdwet aan de gemeente is om nadere afspraken te maken met zorgaanbieders hoe aan dit recht op zorg invulling wordt gegeven. De regio West-Brabant West kiest ervoor om geen producten in te kopen.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW84763422 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ook bij doorverwijzing vanuit andere doorverwijzers dan de gemeente, wordt verwacht geen inzet van producten. Zelfs al vraagt de gecertificeerde instelling, de (huis)arts of rechtbank daar specifiek om. De gemeente behoudt zich het recht voor om arrangementen waarin producten omschreven staan te weigeren. Dit omdat de doorverwijzer alleen recht op zorg mag afgeven, maar het volgens de jeugdwet aan de gemeente is om nadere afspraken te maken met jeugdhulpaanbieders hoe aan dit recht op zorg invulling wordt gegeven. De regio West-Brabant West kiest ervoor om geen producten in te kopen.</span>  
 
<br />
 
<br />
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Na einde zorg</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Na einde zorg</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van zorgaanbieders verwachten wij dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen om</span> <span class="SpellingError SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">om</span> <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">te kunnen gaan met problematiek bij de jeugdige en dat – zo mogelijk – leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen om</span> <span class="SpellingError SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">om</span> <span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">te kunnen gaan met problematiek bij de jeugdige en dat – zo mogelijk – leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.</span>  
   
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van zorgaanbieders verwachten wij dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen, om te kunnen omgaan met problematiek bij de jeugdige. Ook dat (zo mogelijk) leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.</span>   
+
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat gezinnen goed worden voorbereid op de tijd na zorg. Dat betekent dat al tijdens het zorgtraject wordt gewerkt aan versterking van de eigen kracht van gezinnen, om te kunnen omgaan met problematiek bij de jeugdige. Ook dat (zo mogelijk) leden uit het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, school, huisarts, vereniging) bekend zijn gemaakt met de problematiek en als steunpilaar kunnen dienen voor het gezin.</span>   
   
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer de jeugdige na het zorgtraject zelfstandig gaat wonen, verwachten wij dat de aanbieder hem/haar hier tijdens de looptijd van het arrangement al op heeft voorbereid. Bijvoorbeeld door te oefenen in zelfstandigheid. Aanbieders kunnen het arrangementstarief hiervoor inzetten.</span>   
+
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer de jeugdige na het zorgtraject zelfstandig gaat wonen, wordt verwacht dat de aanbieder hem/haar hier tijdens de looptijd van het arrangement al op heeft voorbereid. Bijvoorbeeld door te oefenen in zelfstandigheid. Aanbieders kunnen het arrangementstarief hiervoor inzetten.</span>   
   
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De zorgaanbieder verplicht zich tot het melden van problemen die de uitstroom uit zorg belemmeren bij de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gaan over obstakels in het verkrijgen van woonruimte, inkomen, onderwijs, werk of een sociaal netwerk.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW231331820 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De jeugdhulpaanbieder verplicht zich tot het melden van problemen die de uitstroom uit zorg belemmeren bij de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gaan over obstakels in het verkrijgen van woonruimte, inkomen, onderwijs, werk of een sociaal netwerk.</span>  
 
<br />
 
<br />
   
Regel 155: Regel 155:
 
<span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De regio West-Brabant West en gecontracteerde partijen gaan regelmatig met elkaar in overleg, om constructief kansen en knelpunten in het stelsel met elkaar te bespreken. Hierbij kan aandacht worden gegeven aan:</span>  
 
<span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De regio West-Brabant West en gecontracteerde partijen gaan regelmatig met elkaar in overleg, om constructief kansen en knelpunten in het stelsel met elkaar te bespreken. Hierbij kan aandacht worden gegeven aan:</span>  
   
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ontwikkelingen in het zorglandschap en innovatief aanbod vanuit de (combinaties van-) zorgaanbieders.</span>  
+
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Ontwikkelingen in het zorglandschap en innovatief aanbod vanuit de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders.</span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Beperkingen in uitstroommogelijkheden waarbij actie vanuit de gemeente nodig is.</span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Beperkingen in uitstroommogelijkheden waarbij actie vanuit de gemeente nodig is.</span>  
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Beperkingen in doorstroommogelijkheden tijdens zorgtrajecten, waarbij actie vanuit de (combinaties van-) zorgaanbieders mogelijk is.</span>  
+
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Beperkingen in doorstroommogelijkheden tijdens zorgtrajecten, waarbij actie vanuit de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders mogelijk is.</span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Analyse van de werking van de gemeentelijke toegang en andere doorverwijzers.</span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Analyse van de werking van de gemeentelijke toegang en andere doorverwijzers.</span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Omvang van gebruik en</span> <span class="SpellingError SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">uitnutting</span> <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">van budget. </span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Omvang van gebruik en</span> <span class="SpellingError SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">uitnutting</span> <span class="NormalTextRun SCXW174203948 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">van budget. </span>  
Regel 168: Regel 168:
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Tijdens het zorgtraject is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor een passende invulling die het totaal van de specialistische hulpvraag omvat. Dat betekent dat zodra een arrangement is overeengekomen, de zorgaanbieder ook verantwoordelijk is voor het oppakken dan wel financieren van spoedeisende jeugdhulp die zich voordoet tijdens het zorgtraject. </span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Tijdens het zorgtraject is de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor een passende invulling die het totaal van de specialistische hulpvraag omvat. Dat betekent dat zodra een arrangement is overeengekomen, de jeugdhulpaanbieder ook verantwoordelijk is voor het oppakken dan wel financieren van spoedeisende jeugdhulp die zich voordoet tijdens het zorgtraject. </span>  
   
 
<span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De regio West-Brabant West oriënteert zich tijdens de looptijd van de overeenkomst</span> <span class="SpellingError SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">op een gewijzigde aanpak van toeleiding naar en oppakken van spoedeisende zorg.</span>  
 
<span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De regio West-Brabant West oriënteert zich tijdens de looptijd van de overeenkomst</span> <span class="SpellingError SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW35024824 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">op een gewijzigde aanpak van toeleiding naar en oppakken van spoedeisende zorg.</span>  
Regel 174: Regel 174:
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Relatie Passend onderwijs</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Relatie Passend onderwijs</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">School maakt een groot deel uit van het sociale leven van jeugdigen. School zien wij als onderdeel van het systeem van de jeugdige. Wanneer wordt gesproken over een systeemgerichte aanpak, is het afstemmen van een eenduidige aanpak met het onderwijs hier een integraal onderdeel van. Voor wat betreft financiering van zorg in school die behoren bij de taken voor Passend onderwijs, verwachten wij dat zorgaanbieders hier met samenwerkingsverbanden eigenstandig afspraken over maken.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">School maakt een groot deel uit van het sociale leven van jeugdigen. School wordt gezien als onderdeel van het systeem van de jeugdige. Wanneer wordt gesproken over een systeemgerichte aanpak, is het afstemmen van een eenduidige aanpak met het onderwijs hier een integraal onderdeel van. Voor wat betreft financiering van zorg in school die behoren bij de taken voor Passend onderwijs, wordt verwacht dat jeugdhulpaanbieders hier met samenwerkingsverbanden eigenstandig afspraken over maken.</span>  
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer een kind tijdelijk volgens Jeugdprofessional,</span> <span class="SpellingError CommentStart SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">IB</span><span class="SpellingError SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">’er</span> <span class="SpellingError SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">èn</span> <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">leerplichtambtenaar niet naar school kan, wordt dit getoetst door een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts. Mocht schooluitval nodig zijn, dan heeft dit altijd een tijdelijke aard en blijft het kind ingeschreven op zijn huidige school. Van school verwachten wij dat actief wordt meegewerkt aan re-integratie in het onderwijs. De (combinatie van) zorgaanbieder betrekt het onderwijs in de systeemgerichte behandeling van het gezin. Zo nodig kan dagbesteding tijdelijk onderdeel zijn van het arrangement, maar dagbesteding kan niet zonder systeemgerichte behandeling worden ingezet in uitvallerstrajecten.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Wanneer een kind tijdelijk volgens Jeugdprofessional,</span> <span class="SpellingError CommentStart SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">IB</span><span class="SpellingError SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">’er</span> <span class="SpellingError SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">èn</span> <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">leerplichtambtenaar niet naar school kan, wordt dit getoetst door een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts. Mocht schooluitval nodig zijn, dan heeft dit altijd een tijdelijke aard en blijft het kind ingeschreven op zijn huidige school. Van school wordt verwacht dat er actief wordt meegewerkt aan re-integratie in het onderwijs. De (combinatie van) jeugdhulpaanbieder betrekt het onderwijs in de systeemgerichte behandeling van het gezin. Zo nodig kan dagbesteding tijdelijk onderdeel zijn van het arrangement, maar dagbesteding kan niet zonder systeemgerichte behandeling worden ingezet in uitvallerstrajecten.</span>  
   
   
Regel 185: Regel 185:
   
 
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jeugdige aantoonbaar ingeschreven staat op school. De school heeft met het samenwerkingsverband overlegd hoe in de voorgaande periode het maatwerkonderwijs is vormgegeven. Voor de jeugdige is vanuit de school in overleg met het samenwerkingsverband een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, waarin de school aangeeft hoe wordt toegewerkt naar terugkeer naar het onderwijs. Ook omschrijft de school hoe het onderwijs tijdens het zorgtraject vorm krijgt. </span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jeugdige aantoonbaar ingeschreven staat op school. De school heeft met het samenwerkingsverband overlegd hoe in de voorgaande periode het maatwerkonderwijs is vormgegeven. Voor de jeugdige is vanuit de school in overleg met het samenwerkingsverband een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, waarin de school aangeeft hoe wordt toegewerkt naar terugkeer naar het onderwijs. Ook omschrijft de school hoe het onderwijs tijdens het zorgtraject vorm krijgt. </span>  
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het gezin en Jeugdprofessional stellen gezamenlijk een gezinsplan op, waarin de doelen zijn opgenomen voor het gezin, steunend netwerk, voorliggend veld en de Jeugdprofessional en verwachtingen voor de zorgaanbieder. </span>  
+
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het gezin en Jeugdprofessional stellen gezamenlijk een gezinsplan op, waarin de doelen zijn opgenomen voor het gezin, steunend netwerk, voorliggend veld en de Jeugdprofessional en verwachtingen voor de jeugdhulpaanbieder. </span>
 
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Vanuit de Jeugdwet wordt behandeling ingezet voor de niet onderwijs gerelateerde problematiek. Dagbesteding kan tijdelijk deel uitmaken van het zorgtraject. Echter blijft het organiseren van een onderwijslocatie primair een verantwoordelijkheid van het onderwijs en wordt zo spoedig als mogelijk gestreefd naar terugkeer naar school, al dan niet op een alternatieve locatie.</span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Vanuit de Jeugdwet wordt behandeling ingezet voor de niet onderwijs gerelateerde problematiek. Dagbesteding kan tijdelijk deel uitmaken van het zorgtraject. Echter blijft het organiseren van een onderwijslocatie primair een verantwoordelijkheid van het onderwijs en wordt zo spoedig als mogelijk gestreefd naar terugkeer naar school, al dan niet op een alternatieve locatie.</span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Leerplicht is bekend met de problematiek van de jeugdige en akkoord met de oplossingsrichting.</span>  
 
* <span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Leerplicht is bekend met de problematiek van de jeugdige en akkoord met de oplossingsrichting.</span>  
Regel 197: Regel 197:
 
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">''Uitvallers conform LPW 5a''</span>  
 
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">''Uitvallers conform LPW 5a''</span>  
   
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Een zeer kleine groep jeugdigen valt daadwerkelijk langdurig uit, conform de bedoeling van Leerplichtwet artikel 5a. Om in aanmerking te komen voor financiering moet de zorgaanbieder ook voor deze kinderen een gezamenlijke aanpak kunnen overleggen door school, het s</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">amenwerkingsverband</span><span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">, de Jeugdprofessional en leerplicht, inclusief een gezinsplan van het gezin. Daarnaast wordt de langdurige uitval getoetst door een door het college aangewezen onafhankelijk arts</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Een zeer kleine groep jeugdigen valt daadwerkelijk langdurig uit, conform de bedoeling van Leerplichtwet artikel 5a. Om in aanmerking te komen voor financiering moet de jeugdhulpaanbieder ook voor deze kinderen een gezamenlijke aanpak kunnen overleggen door school, het s</span><span class="NormalTextRun CommentStart SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">amenwerkingsverband</span><span class="NormalTextRun SCXW80209166 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">, de Jeugdprofessional en leerplicht, inclusief een gezinsplan van het gezin. Daarnaast wordt de langdurige uitval getoetst door een door het college aangewezen onafhankelijk arts</span>  
 
<br />
 
<br />
   
Regel 204: Regel 204:
   
   
<span class="NormalTextRun SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van de (combinaties van-) zorgaanbieders in</span> <span class="SpellingError SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg verwachten wij dat alle zware zorgvragen kunnen worden beantwoord. Daarom veronderstellen wij dat er niet of nauwelijks nog gebruik zal worden gemaakt van het landelijk transitiearrangement. </span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Van de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders in</span> <span class="SpellingError SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW180601053 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg wordt verwacht dat alle zware zorgvragen kunnen worden beantwoord. Daarom wordt verondersteld dat er niet of nauwelijks nog gebruik zal worden gemaakt van het landelijk transitiearrangement. </span>  
   
   
Regel 273: Regel 273:
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Intensiteiten A en</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">B</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Intensiteiten A en</span> <span class="NormalTextRun CommentStart SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">B</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jeugdigen in intensiteit A en B zijn kinderen die overwegend niet verblijven in een residentiële setting. Tijdelijke opschaling naar een residentiële voorziening behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden, maar in principe is er voor deze jeugdigen huisvesting buiten de residentiële zorg, bijvoorbeeld thuis, in het sociaal netwerk of in pleegzorg. Bij intensiteiten A en B verwachten wij dat jeugdigen na afronding van het arrangement uitstromen uit niet vrij toegankelijke zorg, zo nodig met opvolgende intensieve ondersteuning vanuit de gemeentelijke toegang. De nadruk in intensiteiten A en B ligt op intensieve, systeemgerichte behandeling.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Jeugdigen in intensiteit A en B zijn kinderen die overwegend niet verblijven in een residentiële setting. Tijdelijke opschaling naar een residentiële voorziening behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden, maar in principe is er voor deze jeugdigen huisvesting buiten de residentiële zorg, bijvoorbeeld thuis, in het sociaal netwerk of in pleegzorg. Bij intensiteiten A en B wordt verwacht dat jeugdigen na afronding van het arrangement uitstromen uit niet vrij toegankelijke zorg, zo nodig met opvolgende intensieve ondersteuning vanuit de gemeentelijke toegang. De nadruk in intensiteiten A en B ligt op intensieve, systeemgerichte behandeling.</span>  
 
<br />
 
<br />
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Intensiteiten C, D en E</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Intensiteiten C, D en E</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor jeugdigen in intensiteiten C, D en E is een financiële component opgenomen voor huisvesting. De jeugdige heeft geen mogelijkheid om thuis, (begeleid) zelfstandig, in het netwerk of in pleegzorg te wonen, en woont daarom op locatie van de zorgaanbieder. Om die reden betreffen intensiteiten C, D en E jaartarieven. Aanbieders kunnen voor al deze cliënten aantonen dat alle wegen zijn bewandeld om een andere vorm van huisvesting te vinden dan de residentiële plaatsing, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van netwerkonderzoeken, eigen kracht conferenties, zelfstandig wonen en mogelijkheden bij verschillende pleegzorgorganisaties. Daarnaast dient de Zorgaanbieder de Jeugdprofessional ervan te overtuigen, dat intensieve ambulante behandelvarianten gericht op het thuis laten wonen van jeugdigen niet effectief of niet toereikend zijn.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor jeugdigen in intensiteiten C, D en E is een financiële component opgenomen voor huisvesting. De jeugdige heeft geen mogelijkheid om thuis, (begeleid) zelfstandig, in het netwerk of in pleegzorg te wonen, en woont daarom op locatie van de jeugdhulpaanbieder. Om die reden betreffen intensiteiten C, D en E jaartarieven. Aanbieders kunnen voor al deze cliënten aantonen dat alle wegen zijn bewandeld om een andere vorm van huisvesting te vinden dan de residentiële plaatsing, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van netwerkonderzoeken, eigen kracht conferenties, zelfstandig wonen en mogelijkheden bij verschillende pleegzorgorganisaties. Daarnaast dient de jeugdhulpaanbieder de Jeugdprofessional ervan te overtuigen, dat intensieve ambulante behandelvarianten gericht op het thuis laten wonen van jeugdigen niet effectief of niet toereikend zijn.</span>  
   
   
Regel 294: Regel 294:
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Toekenning tarief</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Toekenning tarief</span> ==
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Afhankelijk van de specifieke zorgvraag en de maatwerkaanpak die door de (combinaties van-) zorgaanbieders wordt voorgesteld, wordt in overleg met de Jeugdprofessional het best passend tarief gekozen uit de vijf intensiteiten. In het geval van intensiteiten C, D en E wordt jaarlijks voor de cliënt bepaald welke intensiteit het best past. Aangezien we in hoog complex ervan uitgaan dat de intensieve systeemgerichte behandeling plus de sociaal domein brede aanpak vanuit de gemeente leidt tot verbetering. Zal in het opvolgend jaar voor een cliënt die aanvankelijk in intensiteiten D of E was geplaatst uitstroom uit zorg mogelijk zijn, ofwel een lager tarief afdoende zijn. De gemeente zal gaan monitoren op het bereiken van uitstroom uit zorg en het verlagen van zorgkosten.</span>  
+
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Afhankelijk van de specifieke zorgvraag en de maatwerkaanpak die door de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders wordt voorgesteld, wordt in overleg met de Jeugdprofessional het best passend tarief gekozen uit de vijf intensiteiten. In het geval van intensiteiten C, D en E wordt jaarlijks voor de cliënt bepaald welke intensiteit het best past. Aangezien we in hoog complex ervan uitgaan dat de intensieve systeemgerichte behandeling plus de sociaal domein brede aanpak vanuit de gemeente leidt tot verbetering. Zal in het opvolgend jaar voor een cliënt die aanvankelijk in intensiteiten D of E was geplaatst uitstroom uit zorg mogelijk zijn, ofwel een lager tarief afdoende zijn. De gemeente zal gaan monitoren op het bereiken van uitstroom uit zorg en het verlagen van zorgkosten.</span>  
 
<br />
 
<br />
   
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Andere financieringsbronnen</span> ==
 
== <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Andere financieringsbronnen</span> ==
 
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het is niet mogelijk om door middel van stapelingen (</span><span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex-hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">dan wel</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span><span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">-laagcomplex), een combinatie met landelijk transitiearrangement, maatwerkoffertes of door een aanvullend budget vanuit de PGB andersoortige prijsafspraken te maken voor de inzet van</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg. Ook kan geen acuut, perspectief of intensief arrangement in laag complex volgen binnen 12 maanden na bevestiging door de gemeente van afsluiting van het hoog complex arrangement, eventuele nazorg valt binnen de scope van de opdracht.</span>
 
<span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Het is niet mogelijk om door middel van stapelingen (</span><span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex-hoogcomplex</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">dan wel</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplex</span><span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">-laagcomplex), een combinatie met landelijk transitiearrangement, maatwerkoffertes of door een aanvullend budget vanuit de PGB andersoortige prijsafspraken te maken voor de inzet van</span> <span class="SpellingError SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAJECAP////8AAAAAAAAAACH5BAEAAAIALAAAAAAFAAQAAAIIlGAXCCHrTCgAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">hoogcomplexe</span> <span class="NormalTextRun SCXW261295852 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">zorg. Ook kan geen acuut, perspectief of intensief arrangement in laag complex volgen binnen 12 maanden na bevestiging door de gemeente van afsluiting van het hoog complex arrangement, eventuele nazorg valt binnen de scope van de opdracht.</span>

Bijlagen

Discussions